Scroll Top

Výsledky prijímacích skúšok 2024

Vsledky-PS-2024

Ako ďalej po prijímacích skúškach

  • Výsledky prijímacieho konania boli zverejnené na našej webovej stránke na tomto odkaze a na výveske školy 17. mája 2024.
  • Za rozhodnutie o prijatí je považovaný zoznam prijatých uchádzačov zverejnený 17. mája 2024.
  • Rozhodnutia o neprijatí budú zaslané cez Edupage a ako úradná zásielka najneskôr v deň zverejnenia výsledkov prijímacieho konania (17. mája).
  • Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Vzor odvolania nájdete na tomto odkaze vo formáte DOC vo tu formáte PDF.
  • Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia na stiahnutie DOCX alebo PDF). Bude postačovať aj sken podpísaného dokumentu cez Edupage alebo e-mailom odoslaný najneskôr do 22. mája 2024 (vrátane). Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.
  • Neprijatí uchádzači, t. j. tí, ktorí 17. mája zistia, že zostali „pod čiarou“ (pričom splnili kritériá prijímacích skúšok), napíšu odvolanie a budú musieť čakať na posuny v poradí uchádzačov, keďže mnohí prijatí uchádzači sa „zapíšu“ na inú školu.