COVID-19 INFO
Najnovšie informácie
Pravidlá dištančného vzdelávania
Zdroje a vzdelávacie portály
Google G-Suite Education

Otázky a odpovede

Najnovšie INformácie

Vážení rodičia, milí žiaci,

dúfam, že nasledujúce informácie nám všetkým pomôžu zjednodušiť prechod na prezenčnú formu vzdelávania na našej škole.

KEDY ZAČNEME?

Na základe uznesenia vlády SR č. 238/2021 a regionálneho COVID školského automatu sa od pondelka 10. mája 2021 nachádza okres Žilina v tzv. I. stupni varovania (ružová farba), čo znamená, že od daného dátumu prechádzajú všetky ročníky našej školy na prezenčné vyučovanie.

Keďže som 10. mája 2021 udelil žiakom voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok do 1. ročníka, všetky ročníky začnú prezenčnú formu vzdelávania od utorka 11. mája 2021 podľa schváleného rozvrhu.

AKO BUDE VYZERAŤ VYUČOVANIE?

Vychádzajúc z usmernení MŠVVaŠ SR bude 1. týždeň pre žiakov tzv. adaptačný, čo znamená, že:

 1. Bude prispôsobený rozvrh hodín a vyučovanie sa bude končiť spravidla 5 vyučovacou hodinou o 12.30 hod.
 2. Prvý týždeň budú mať žiaci zvýšený počet hodín s triednym učiteľom a zameranie hodín bude aj na aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce.
 3. Prvý týždeň nebudú žiaci skúšaní a hodnotení.
 4. Počas vyučovania sa bude vo vyššej miere využívať exteriér školy.
 5. Obedy v školskej jedálni budú vydávané na základe objednania stravy cez školský informačný systém Edupage deň vopred v sekcii „Jedálny lístok“ (všetci žiaci sú momentálne zo stravy odhlásení).

AKO TO JE S DOCHÁDZKOU?

Žiaci a ich zákonní zástupcovia ospravedlňujú prípadnú absenciu podľa školského poriadku. Rodič môže ospravedlniť dieťa zo zdravotných dôvodov aj bez potvrdenia lekára až na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Viac nájdete v školskom poriadku na odkaze https://oata.sk/dokumenty/skolsky-poriadok/

AKÉ SÚ OPATRENIA PROTI OCHORENIU COVID-19?

Keďže sa okres Žilina momentálne nachádza v I. stupni varovania (ružová farba) podľa regionálneho školského COVID automatu (https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/) , platia pre našu školu nasledujúce pravidlá:

 1. Žiaci a ich zákonní zástupcovia nemusia predkladať negatívny test na ochorenie COVID-19.
 2. Pred nástupom do školy zákonný zástupca (alebo plnoletý žiak) predkladá prostredníctvom školského informačného systému Edupage tzv. Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájde v sekcii „Žiadosti/Vyhlásenia“. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako tri dni (vrátane sviatkov a víkendov) predkladá zákonný zástupca (alebo plnoletý žiak) tento dokument opakovane.
 3. Žiaci majú počas vyučovania prekryté horné dýchacie cesty. Momentálne to podľa vyhlášky ÚVZ č. 175/2021 nemusí byť respirátor, ale pokiaľ to situácia dovoľuje, respirátory kvôli vyššej bezpečnosti odporúčame.
 4. Akékoľvek podozrenie na ochorenie COVID-19 (určené ošetrujúcim lekárom alebo miestnym RÚVZ) je potrebné okamžite oznámiť škole, ktorá následne postupuje podľa tzv. manuálu COVID školský semafor (viac na https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-30-4-2021/)

KDE NÁJDEM PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE?

Viac podrobnejších informácií nájdete na stránkach MŠVVaŠ a to najmä v sekciách:

 1. Návrat do škôl s účinnosťou od 10. 5. 2021 https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-10-5-2021/
 2. Mapa COVID školského automatu (nové dáta pre nasledujúci týždeň sú k dispozícii spravidla v stredu) https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/
 3. COVID školský semafor pre stredné školy (postup pri výskyte ochorenia v školách a školských zariadeniach) https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-30-4-2021/
 4. Informačný portál ministerstva školstva https://ucimenadialku.sk/

Verím, že sa nám príchod do školy podarí zvládnuť bez väčších ťažkostí, ale pokiaľ by ste mali návrhy, otázky, rady alebo pripomienky, kontaktujte ma na +421910842681 alebo na riaditel@oata.sk.

S pozdravom Juraj Gregor, riaditeľ školy

Pravidlá dištančného vzdelávania na OATE

Výučba je rozdelená do dvoch oblastí. Vyučovanie prostredníctvom online vyučovacích hodín, ktoré je dané prispôsobeným rozvrhom.

Vyučovanie prebieha prostredníctvom systémov Google G-Suite alebo Microsoft Teams, na ktoré má škola vzdelávaciu licenciu. Keďže je počet online hodín nižší ako pri prezenčnom vyučovaní, učitelia budú využívať aj ďalšie možnosti dištančného vzdelávania.

Na dištančné vyučovanie na našej škole sa vzťahuje Článok 10 školského poriadku pre školský rok 2020/2021.

1. Využíva sa počas nepriaznivej epidemiologickej situácie na základe usmernení MŠVVaŠ SR najmä v prípade, že sa vyučovania nezúčastňuje určená skupina žiakov viac ako 5 pracovných dní alebo počas iných mimoriadnych situácií počas školského roka.

 

2. Pokiaľ riaditeľ školy na základe usmernení MŠVVaŠ SR rozhodne o prechode na dištančné vzdelávanie (ďalej DV), je považované za rovnocennú náhradu prezenčnej formy vyučovania s nasledujúcimi pravidlami:

a)
Na komunikáciu so žiakmi a rodičmi, zadávanie úloh, odovzdávanie dištančných prác a pod. sa musí používať školský informačný systém Edupage, príp. e-mailová komunikácia. Pokiaľ bude používaný iný spôsob, vždy musí byť zaznamenaný aj v Edupage.

b) Online hodiny, rozhovory,
ústne skúšania, konzultácie a pod. musia oznámené žiakom aspoň 1 pracovný deň vopred a spravidla v čase daného predmetu podľa schváleného rozvrhu.

c) Online hodiny, rozhovory, ústne skúšania, konzultácie a pod. prebiehajú cez programy Google Meet a Microsoft Teams, na ktoré má škola vzdelávaciu licenciu.

d)
Pokiaľ by mal žiak problém s technickým zabezpečením DV,  škola v rámci možnostízapožičia technické vybavenie na dobu DV.

e)
Neúčasť na online hodine
má byť ospravedlnená relevantným dôvodom vyučujúcemu, alebo triednemu učiteľovi.

f)Pri online ústnej odpovedi žiaka je na zachovanie objektivity vo virtuálnej triede spravidla prítomný minimálne ešte jeden žiak.

g) Pokiaľ je vopred ohlásené (na konkrétnu hodinu) online skúšanie a žiak sa ho bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní, môže byť hodnotený známkou nedostatočný.

h) Žiak sa zúčastňuje DV aktívne, počas online vyučovania musí mať na mobilnom telefóne alebo PC zapnutú kameru a mikrofón
a komunikovať s učiteľom a spolužiakmi. Pokiaľ sa žiak nezúčastňuje DV aktívne, môže byť hodnotený známkou nedostatočný.

i) Žiak musí počas DV pracovať samostatne. Pokiaľ bude žiak preukázateľne podvádzať (kopírovanie cudzích textov bez citácie, našepkávanie, odpisovanie, posielanie screenshotov zadaní, spolupráca atď.) môže byť hodnotený známkou nedostatočný.

j) Počas DV sú v plnej miere dodržiavané všetky body Článku 3 Školského poriadku Práva žiakov.

k) Podmienky DV sa môžu meniť, upravovať alebo dopĺňať priebežne počas školského roka na základe aktuálnych podmienok školy, usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR a pod.

Druhá oblasť DV je vyučovanie prostredníctvom online konzultácií, zadávania dištančných úloh, testov, ústnych odpovedí a pod.

Tieto sú zaznamenávané v školskom informačnom systéme Edupage a nemali by presiahnuť rozsah dotácie daného predmetu počas prezenčného vyučovania.

Zdroje a vzdelávacie portály

Edupage

Školský informačný systém, ktorý slúži na komunikáciu, zadávanie známok, platby, objednávanie stravy, online vzdelávanie…

Google G-suite

Vzdelávací systém spoločnosti Google. Každý žiak školy má vytvorené konto vo formáte meno.priezvisko@oata.sk.

Microsoft Office 365

Každý študent našej školy má zdarma konto na využívanie online verzií najznámejších kancelárskych nástrojov.

Učíme na diaľku

Portál MŠVVaŠ na uľahčenie online vzdelávania pre žiakov, rodičov a učiteľov.

Edičný portál

Elektronická knižnica učebníc zadarmo na stiahnutie. Pre správne zobrazenie učebníc je nasledujúci návod.

Viki

Centrálne úložisko
digitálneho edukačného obsahu.

Khan Academy

Jeden z najväčších portálov na online vzdelávanie na svete.

CYBERHELP.eu

Portál na tému kyberšikana.

deutsch.info

Portál na učenie sa nemčiny online a zdarma.

Maturita s divadlom LAB

Herci a režiséri divadla LAB prerozprávajú maturitné témy a prečítajú ukážky povinnej literatúry.

Zmudri.sk

Vzdelávací portál pre žiakov.

SAV vzdeláva žiakov

Súbor náučných videí, ktoré môžu pomôcť žiakom v ich štúdiu.

SNM - legendy o panovníkoch Uhorska

Slovenské národné múzeum pripravilo strhujúce audio príbehy o panovníkoch Uhorska.

Night of Chances

Súbor online podujatí, ktoré môžu pomôcť žiakom v smerovaní ich budúcej kariéry.

Online knižnica Orbis Pictus Istropolitana

Online knižnica učebníc od vydavateľstva Istropolitana. Nájdete tam aj učebnicu našej Hospodárskej geografie a iné.

Baštrng

Zábavné náučné videá Michala Kubovčíka, ktoré pomôžu s prípravou na maturitu 🙂

Fundamentals of digital marketing

Vzdelávaj sa zdarma v online kurze Základy digitálneho marketingu a získaj certifikát, ktorý ti pomôže v ďalšej kariére.

Help for English

Vynikajúce stránky, ktoré obsahujú veľa materiálu na štúdium, správne a nesprávne odpovede sú vysvetľované a priamo na stránke (dvojklikom na slovo) je integrovaný prekladový a výkladový slovník s výslovnosťou. 

British Council

Stránka pre žiakov, ktorí sa chcú zdokonaliť v anglickom jazyku

BBC learn English

Vzdelávací portál pre učenie sa anglického jazyka známej britskej televíznej spoločnosti.

dreamreader

Vzdelávací portál zameraný na zdokonaľovanie sa v čítaní v anglickom jazyku

TED-ed

Známa organizácia, ktorá sa zameriava na výučbu prostredníctvom vzdelávacích videí.

Agendaweb

Odporúčaná zbierka online cvičení na učenie sa anglického jazyka.

English test store

Rozsiahla knižnica online testov vo všetkých úrovniach na prípravu na certifikáciu z anglického jazyka.

Perfect English Grammar

Vysvetľovanie gramatických javov v anglickom jazyku.

Pohodová matematika

Portál zameraný na učenie sa matematiky s vyriešenými príkladmi.

Příklady.eu

Český portál zameraný na učenie sa matematiky, chémie a fyziky s riešeniami príkladov.

MaTYkár

Výučbový portál matematiky učiteľa Tomáša Mikulovského, ktorý môže pomôcť zvládnuť matematiku.

Otázky a odpovede ohľadom Covid situácie

Áno, online vzdelávanie je považované za rovnocennú náhradu prezenčného vyučovania počas trvania mimoriadnej situácie. Neúčasť na online hodinách je potrebné riadne ospravedlniť podľa platného školského poriadku. Školský poriadok na šk. rok 2020/2021 si môžete stiahnuť tu v PDF verzii.

Momentálna situácia sa mení prakticky stále. Predbežný posledný ohlásený dátum návratu žiakov do stredných škôl po tzv. “plošnom skríningu”. O prípadných zmenách vás budeme informovať cez školský informačný systém Edupage.

Čo najskôr kontaktujte svojho triedneho učiteľa, príp. riaditeľa školy. Škola má v prípade potreby možnosť zdarma zapožičať technické vybavenie počas trvania mimoriadnej situácie.

Pre dištančné vzdelávanie sú schválené pravidlá podľa školského poriadku, čl. 10. Viac zistíte v časti Pravidlá dištančného vzdelávania na OATE.

Kontaktujte riaditeľa školy cez školský informačný systém Edupage alebo na riaditel@oata.sk.

Pre bezproblémové pripojenie sa na online hodinu je potrebné byť prihlásený pod svojím školským Google účtom vo formáte meno.priezvisko@oata.sk  a mať k dispozícii odkaz na online hodinu. Pokiaľ ste prihlásený pod iným kontom, odporúčame zvoliť možnosť odhlásiť sa zo všetkých kont a pre školský účet používať najnovšiu verziu prehliadača Chrome – na stiahnutie tu.

Ako žiak našej školy máte možnosť využívať online verziu týchto programov na stránke www.office.com. Pre získanie prihlasovacích údajov kontaktujte p. učiteľa Bubelínyho na oliver.bubeliny@oata.sk

Ako žiak našej školy máte možnosť využívať školskú verziu programov Olymp, Omega a Alfa. Na stránke www.kros.sk je potrebné stiahnuť si demo verziu a následne kontaktovať p. učiteľku Fogeltonovú na renata.fogeltonova@oata.sk, ktorá vám poskytne licenčný kľúč pre našu školu.

Kontaktujte riaditeľa školy cez školský informačný systém Edupage alebo na riaditel@oata.sk.