Pravidlá súťaže „Povedz svoj názor a vyhraj!“

Súťaž o tablet Lenovo je určená pre žiakov deviateho ročníka základných škôl v SR.

1. Usporiadateľ súťaže: „Povedz svoj názor a vyhraj!“

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina (ďalej len „OATA“) v spolupráci so sponzorom súťaže.

2. Trvanie súťaže „Povedz svoj názor a vyhraj!“

Súťaž – propagačná akcia „Povedz svoj názor a vyhraj!“ (Ďalej len „Súťaž“) prebieha na základných školách v SR a na OATA v termíne od 5. 2. 2021 do 22.2.2021.

3. Účasť v Súťaži

Súťaž je určená pre žiakov deviateho ročníka základných škôl, ktorí sa zúčastnia dotazníkového prieskumu o štúdiu na stredných školách v SR. Všetci účastníci rešpektujú podmienky Súťaže.

4. Podmienky Súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý žiak deviateho ročníka základnej školy, ktorý sa v období od 5. 2. 2021 do 22. 2. 2021 ktorý vyplní dotazník „Názory deviatakov na strednú školu“ zverejnený na stránke https://oata.sk/ Pri registrácii uvedie pravdivé údaje, a prípadný súhlas so zasielaním informácií o OATA na svoju e-mailovú adresu a zodpovie na otázky v dotazníku. Podmienkou účasti v Súťaži je súhlas zákonného zástupcu žiaka s pravidlami tejto Súťaže, so spracovaním osobných údajov Súťažiaceho a súhlas s fyzickým prevzatím prípadnej výhry, udelený zákonným zástupcom. Neplnoletý Súťažiaci nebude môcť byť bez tohto súhlasu zaradený do Súťaže a vyhrať. Každý zaregistrovaný žiak, ktorý splní Podmienky Súťaže, bude zaradený do zlosovania o tablet Lenovo. Súťažiaci prip. zákonný zástupca má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, právo na námietku proti spracovaniu, právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Predmetný súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje účastník či zákonný zástupca účastníka slobodne, dobrovoľne, ničím nepodmienene a informovane po oboznámení sa s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní osobných údajov.

5. Všeobecné pravidlá súťaže

Cieľom hry je podporiť materiálne vybavenie žiaka počas dištančného vzdelávania a informovať žiakov deviateho ročníka ZŠ o možnostiach štúdia na OATA.

Každý, kto splní podmienky súťaže a zaregistruje sa bude zaradený do zlosovania o tablet Lenovo a ďalšie ceny od sponzorov.

6. Súťažiaci a šanca vyhrať

Hráči: Súťažia všetci zaregistrovaní žiaci deviateho ročníka ZŠ v SR.

Šanca vyhrať: Každý zaregistrovaný žiak získava 1 miesto v zlosovaní o tablet Lenovo.

7. Výherca, výhry v Súťaži, odovzdanie výhier

• Zo všetkých účastníkov, ktorí splnili podmienky účasti v Súťaži, bude vylosovaný výherca jednej hlavnej ceny a výhercovia ostatných cien podľa počtu cien, ktoré poskytli do súťaže sponzori.

• Výhercovia v súťaži budú vybraní náhodným žrebovaním vykonaným v mieste Usporiadateľa. Toto žrebovanie prehne po uplynutí uzávierky súťaže s predpokladaným dátumom 23. 2. 2021, najneskôr však do 5 pracovných dní od skončenia súťaže. V Súťaži je možné získať výhry – dary od sponzorov: tablet Lenovo, publikácie o podnikaní, reklamné predmety.

• Výhercovia budú informovaní o výhre e-mailom zaslaným na adresu, ktorú uviedli pri registrácii. Hlavné ceny (tablet) si výherca prevezme osobne na základe osobnej identifikácie. Meno a fotografia výhercu hlavnej ceny bude zverejnená na internetových stránkach a sociálnych sieťach OATA. Prevzatie Výhry a zverejnenie výsledkov Súťaže je podmienené súhlasom zákonného zástupcu neplnoletého žiaka.

8. Práva a povinnosti súťažiacich a výhercov

• Výhru nie je možné zameniť za hotovosť alebo požadovať odovzdanie inej výhry, ako je určená Organizátorom súťaže. Na výhru zo Súťaže neexistuje právny nárok; vymáhanie účasti či výhry v Súťaži súdnou cestou je vylúčené.

• Organizátor súťaže má právo konečného posúdenia splnenia podmienok účasti v Súťaži jednotlivými súťažiacimi. Organizátor súťaže rovnako s konečnou platnosťou rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Súťaže a jej realizácie. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia Podmienok Súťaže môže Organizátor súťaže s konečnou platnosťou rozhodnúť o vylúčení účastníka, ktorého konania sa podozrenie týkalo, najmä v prípade viacnásobnej registrácie tej istej osoby, prípadne nedodržania podmienky byť žiakom deviateho ročníka ZŠ v SR.

• Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek Súťaž predĺžiť, skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

9. Ochrana osobných údajov Podmienkou účasti v Súťaži je súhlas zákonného zástupcu žiaka so spracovaním osobných údajov výhercu, s pravidlami tejto Súťaže a súhlas s fyzickým prevzatím prípadnej výhry, udelený zákonným zástupcom. Neplnoletý Súťažiaci nebude môcť byť bez tohto súhlasu zaradený do Súťaže a vyhrať. Účastník  a zákonný zástupca zapojením sa do súťaže „Povedz svoj názor a vyhraj!“, ktorá sa uskutoční v v období od 5. 2. 2021 do 22. 2. 2021, dáva jej Usporiadateľovi Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v dotazníku „Názory deviatakov na strednú školu“ pre potreby tejto súťaže (predovšetkým evidencia víťaza súťaže – z hľadiska ich zaevidovania na účely účtovníctva z dôvodu evidencie výhry a na účely odovzdania výhry získanej výhercom v tejto súťaži, pre účely e-mailovej komunikácie so Súťažiacim a evidencie týchto údajov, vyhotovenie fotografie z odovzdania výhry, zverejnenie na FB oatazilina, IG oatazilina a internetovej stránke www.oata.sk a to na dobu určitú do 31.06.2021.  Súčasne v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách dáva Súťažiaci Usporiadateľovi súhlas na zasielanie informácií o OATA na e-mailové adresy uvedené pri registrácii na účely priameho marketingu. Oba súhlasy môže Súťažiaci resp. zákonný zástupca Súťažiaceho kedykoľvek odvolať písomne na adresu sídla Usporiadateľa alebo e-mailom na sekretariat@oata.sk.