Scroll Top
Prijatie bez prijímaceJ skúšky
Ukáž sa na monitore 9 a na OATU sa dostaneš bez prijímacích skúšok 

V kritériách prijímacích skúšok pre prijímanie do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025 sa uvádza:

Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ak v externom testovaní (T9) dosiahol úspešnosť najmenej 80 % v každom predmete samostatne a bude mu pridelený maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku podľa zákona č. 245/2008 § 65 ods. 5 pís. b, a ods. 8. 

Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

To znamená