Prijímacie konanie 2021
INformácie pred prijímačkami

Milí uchádzači o štúdium na OATE!

Počas posledných dní vám boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, v ktorých ste sa dozvedeli podrobnosti o ich organizácii. Pokiaľ by ste pozvánku do konca apríla 2021 z nejakého dôvodu neobdržali, prosíme vás, aby ste nás bezodkladne kontaktovali. 

Registrácia na prijímacie skúšky prebehne v pondelok, 3. a 10. mája 2021 od 8.00 – 8.55 hod. vo vchode do budovy školy a začneme o 9.00 hod.

Zároveň vás chceme upozorniť, že na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 197/2021 a usmernenia MŠVVaŠ SR nebudeme požadovať od uchádzačov pri prijímacích skúškach potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19, keďže sa naša škola nachádza od 3. mája 2021 v tzv. červenom okrese (II. stupeň varovania). Zároveň však kvôli vyššej bezpečnosti priebehu prijímacích skúšok absolvovanie testu uchádzačom odporúčame.

Veríme, že ste už na 100% pripravení, ale na posledné doladenie vašich vedomostí sme pre vás pripravili vzorové testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry aj s kľúčmi správnych odpovedí. Heslo na otvorenie súborov vám pošleme na telefónne čísla vašich rodičov. 

Držíme palce s prípravou a tešíme sa na stretnutie!

Vzorové testy pre uchádzačov
Vzorový test MAT (PDF)
Kľúč správnych odpovedí MAT
Vzorový test SJL (PDF)
Kľúč správnych odpovedí SJL
Základné informácie k prijímaciemu konaniu
Dôležité dátumy
Študijné odbory
Podmienky prijatia
Prípravné kurzy

Otázky a odpovede

Dôležité dátumy

DECEMBER - Február 2021

Možnosť navštíviť virtuálny Deň otvorených dverí.

26. FEBRUÁR 2021

Riaditeľ školy zverejní záväzné termíny prijímacích skúšok, formu, obsah a rozsah prijímacieho konania.

8. apríl 2021

Zákonný zástupca podáva prihlášku na štúdium na riaditeľovi ZŠ.

3. a 10. Máj 2021

Prijímacie skúšky 1. a 2. termín. Vyhodnotenie a zápis do 1. ročníka.

Jún 2021

Riaditeľ školy rozhodne o tom, či sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok.

ŠTUDIJNÉ ODBORY v Školskom roku 2021/2022

V nasledujúcom školskom roku prijme do 1. ročníka 40 študentov v nasledujúcich odboroch

Obchodná akadémia
30 žiakov
možnosť podpísania učebnej zmluvy v systéme duálneho vzdelávania
pravidelná prax u zamestnávateľa
prepojenie vzdelávania s praxou
vysoká dotácia anglického jazyka
výber z voliteľných predmetov
monosť pracovať hneď po štúdiu alebo ísť na VŠ
Medzinárodné Obchodné vzŤahy
10 žiakov
rozšírenie štúdia o obchodnú angličtinu
vysoká dotácia anglického jazyka
zameranie na medzinárodný obchod a organizácie
zahraničné exkurzie
učitelia so skúsenosťami z vysokoškolského prostredia
zapojenie sa do rôznych projektov
účasť na konferenciách
Podmienky prijatia

Študijné výsledky

Za prospech v základnej škole budú pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie zo 6., 7. a 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka 

Maximálny počet bodov je 50.
Pri slovnom hodnotení sa škola riadi vlastným systémom prevodu slovného hodnotenia.

Písomné Prijímacie skúšky

Písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

 Každý test má maximálne 50 bodov. Minimálny počet bodov na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je 10 bodov z každého predmetu.

Ďalšie kritériá - Súťaže

Predmetová olympiáda organizovaná Slovenským inštitútom mládeže, Biblická olympiáda organizovaná KBS a KPKC a individuálne umelecké súťaže vyhlásené MŠVVaŠ SR.


Maximálne 20 bodov.

kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka

Zisti presné a podrobné kritéria pre prijímacie konanie do 1. ročníka školského roka 2021/2022 v dokumente PDF – STIAHNI TU

Bezplatné prípravné kurzy

Aj v nasledujúcom roku chceme žiakom, ktorí sa hlásia na našu školu, pomôcť v ich snahe, čo najlepšie obstáť na prijímačkách. Preto pre nich máme pripravené bezplatné prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 

Nestihol si prvé kolo prípravných kurzov? Nevadí! Začíname opäť už 30. a 31. marca 2021!

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

V nasledujúcom školskom roku 2021/2022 otvárame 2 odbory, obchodná akadémia, na ktorý prijmeme 30 žiakov a odbor obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy, na ktorý prijmeme 10 žiakov.

V odbore obchodná akadémia je možné vybrať možnosť duálneho vzdelávania, v ktorom má žiak možnosť podpísať učebnú zmluvu a súvislú odbornú prax priamo u zamestnávateľov.

Nie, za štúdium na našej škole sa neplatí. Naša škola je financovaná, tak ako štátne školy, zo štátneho rozpočtu, a preto je štúdium bezplatné. Žiaci si čiastočne hradia učebnice, exkurzie a výlety, tak ako na štátnych školách.

Naším zriaďovateľom je katolícka cirkev, konkrétne Žilinská diecéza.

Vzdelávanie na našej škole nie je zamerané iba na výkon a vedomosti, ale snažíme sa zameriavať na celistvý rozvoj osobnosti žiaka. To znamená, že okrem odbornosti ponúkame aj aktivity zamerané na rozvoj ľudského charakteru a duchovného rastu a najmä vytvárame podnetné a bezpečné prostredie, v ktorom má možnosť rásť každý jednotlivec.

Naša škola vyučuje predmety, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Medzi profilové predmety patria okrem všeobecno – vzdelávacích najmä odborné predmety ako ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia. Zároveň je posilnené vyučovanie cudzieho jazyka v predmete jazyková obchodná príprava o 2 hodiny týždenne. Podrobný zoznam predmetov a počtov hodín v jednotlivých ročníkoch nájdete TU – v učebnom pláne odboru obchodná akadémia a TU – v učebnom pláne odboru medzinárodné obchodné vzťahy.

Absolvent našej školy môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Mnohí z našich absolventov pracujú ako samostatní podnikatelia. Zároveň sa absolventi môžu uplatniť vo výrobných podnikoch, v obchode, v bankovníctve, v poisťovníctve, v účtovníckych firmách alebo ako manažéri strednej úrovne. Viac o úspešných absolventoch našej školy.

Od školského roka 2020/2021 bude naša škola poskytovať možnosť duálneho vzdelávania v 1. ročníku v odbore obchodná akadémia. Momentálne plánujeme ponúknuť praktický výcvik u zamestnávateľom na týždennej báze 5 žiakom u osvedčených zamestnávateľov. Viac informácií je na tomto odkaze.

V porovnaní s rovnakým typom škôl v okolí je šanca na prijatie štatisticky vyššia.

Viac informácií o pravdepodobnosti prijatia na jednotlivé školy je TU na stránkach školských výpočtových stredísk v časti NAPLNENOSŤ A MOŽNOSTI ŠTÚDIA.

Prijímacie skúšky sú z predmetov slovenský jazyk a matematika. Do výsledného hodnotenia sa pripočítavajú aj umiestnenia v olympiádach a súťažiach. Presné kritériá sú zverejnené v tomto dokumente v PDF verzii. 

Hoci naša škola nemá vlastný internát, je možné bývať na internátoch v okolí po individuálnej žiadosti o ubytovanie. Naši žiaci obvykle využívajú internáty Strednej zdravotníckej školy – viac informácií TU, Gymnázia sv. Františka z Assisi – viac informácií TU alebo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka – viac informácií TU.

Zvýš svoje šance na prijatie a prihlás sa na bezplatné online prípravné kurzy na štúdium na našej škole. Prvé termíny sú naplánované na 10. a 11. marca 2021 z matematiky a slovenského jazyka. Prihlásiť sa môžeš na TOMTO ODKAZE.