Prijímacie konanie 2021
Dôležité dátumy
Študijné odbory
Podmienky prijatia
Prípravné kurzy

Otázky a odpovede

Dôležité dátumy

December 2020

Možnosť osobného stretnutia na škole, Deň otvorených dverí (pripravujeme).

Marec 2021

Riaditeľ školy zverejní záväzné termíny prijímacích skúšok, formu, obsah a rozsah

apríl 2021

Zákonný zástupca podáva prihlášku na štúdium.

Máj 2021

Prijímacie skúšky 1. a 2. termín. Vyhodnotenie a zápis do 1. ročníka.

Jún 2021

Riaditeľ školy rozhodne o tom, či sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok.

ŠTUDIJNÉ ODBORY v Školskom roku 2021/2022

V nasledujúcom školskom roku prijme do 1. ročníka 40 študentov v nasledujúcich odboroch

Obchodná akadémia
- duálne vzdelávanie
20 ŽIAKOV
možnosť podpísania učebnej zmluvy
pravidelná prax u zamestnávateľa
prepojenie vzdelávania s praxou
vysoká dotácia anglického jazyka
výber z voliteľných predmetov
Obchodná akadémia

10 ŽIAKOV
príprava na budúce povolanie alebo vysokú školu
vysoká dotácia anglického jazyka
možnosť získať štátnu skúšku zo strojopisu
hĺbková znalosť účtovných programov Kros
Medzinárodné Obchodné vzŤahy
10 ŽIAKOV
rozšírenie štúdia o obchodnú angličtinu
vysoká dotácia anglického jazyka
zameranie na medzinárodný obchod a organizácie
zahraničné exkurzie
Podmienky prijatia

Študijné výsledky

Za prospech v základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9.

(presné bodové ohodnotenie bude doplnené)

Testovanie 9

S bodovým hodnotením za každý predmet MAT a SJL.

(presné bodové ohodnotenie bude doplnené)

Prijímacie skúšky

Písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

(presné bodové ohodnotenie bude doplnené)

Bezplatné prípravné kurzy

Aj v nasledujúcom roku chceme žiakom, ktorí sa hlásia na našu školu, pomôcť v ich snahe, čo najlepšie obstáť na prijímačkách. Preto pre nich máme pripravené bezplatné prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Predbežné termíny sú naplánované na marec 2021, presné termíny zverejníme čoskoro. Tešíme sa na vás!

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

V nasledujúcom školskom roku 2021/2022 otvárame 2 odbory, obchodná akadémia, na ktorý prijmeme 30 žiakov a odbor obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy, na ktorý prijmeme 10 žiakov.

V odbore obchodná akadémia je možné vybrať možnosť duálneho vzdelávania, v ktorom má žiak možnosť podpísať učebnú zmluvu a súvislú odbornú prax priamo u zamestnávateľov.

Nie, za štúdium na našej škole sa neplatí. Naša škola je financovaná, tak ako štátne školy, zo štátneho rozpočtu, a preto je štúdium bezplatné. Žiaci si čiastočne hradia učebnice, exkurzie a výlety, tak ako na štátnych školách.

Naším zriaďovateľom je katolícka cirkev, konkrétne Žilinská diecéza.

Vzdelávanie na našej škole nie je zamerané iba na výkon a vedomosti, ale snažíme sa zameriavať na celistvý rozvoj osobnosti žiaka. To znamená, že okrem odbornosti ponúkame aj aktivity zamerané na rozvoj ľudského charakteru a duchovného rastu a najmä vytvárame podnetné a bezpečné prostredie, v ktorom má možnosť rásť každý jednotlivec.

Naša škola vyučuje predmety, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Medzi profilové predmety patria okrem všeobecno – vzdelávacích najmä odborné predmety ako ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia. Zároveň je posilnené vyučovanie cudzieho jazyka v predmete jazyková obchodná príprava o 2 hodiny týždenne. Podrobný zoznam predmetov a počtov hodín v jednotlivých ročníkoch nájdete TU – v učebnom pláne odboru obchodná akadémia a TU – v učebnom pláne odboru medzinárodné obchodné vzťahy.

Absolvent našej školy môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Mnohí z našich absolventov pracujú ako samostatní podnikatelia. Zároveň sa absolventi môžu uplatniť vo výrobných podnikoch, v obchode, v bankovníctve, v poisťovníctve, v účtovníckych firmách alebo ako manažéri strednej úrovne. Viac o úspešných absolventoch našej školy.

Od školského roka 2020/2021 bude naša škola poskytovať možnosť duálneho vzdelávania v 1. ročníku v odbore obchodná akadémia. Momentálne plánujeme ponúknuť praktický výcvik u zamestnávateľom na týždennej báze 5 žiakom u osvedčených zamestnávateľov. Viac informácií je na tomto odkaze.

V porovnaní s rovnakým typom škôl v okolí je šanca na prijatie štatisticky vyššia.

Viac informácií o pravdepodobnosti prijatia na jednotlivé školy je TU na stránkach školských výpočtových stredísk v časti NAPLNENOSŤ A MOŽNOSTI ŠTÚDIA.

Prijímacie skúšky sú z predmetov slovenský jazyk a matematika. Do výsledného hodnotenia sa pripočítavajú aj výsledky z Monitoru 9 a prospechu z 8. a 9. ročníka. Viac o prijímacích skúškach.

Hoci naša škola nemá vlastný internát, je možné bývať na internátoch v okolí po individuálnej žiadosti o ubytovanie. Naši žiaci obvykle využívajú internáty Strednej zdravotníckej školy – viac informácií TU, Gymnázia sv. Františka z Assisi – viac informácií TU alebo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka – viac informácií TU.

Pri príprave na prijímacie skúšky odporúčame záujemcom zaregistrovať sa na stránkach našej školy (k dispozícii v priebehu janára 2021) a získať tak vzory prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka.

Zároveň odporúčame zúčastniť sa na bezplatných prípravných kurzoch, ktoré budú konať v marci 2021.