Prijímacie konanie 2022

Milí deviataci, 

viem, že toto obdobie je dosť stresujúce a náročné, nehovoriac o nekončiacej COVID pandémii. Na tejto stránke nájdete všetky informácie, aby ste boli na našich prijímačkách úspešní. 

Študijné odbory
Dôležité dátumy
Podmienky prijatia
Prípravné kurzy

Otázky a odpovede

ŠTUDIJNÉ ODBORY v Školskom roku 2022/2023

V nasledujúcom školskom roku prijme do 1. ročníka 40 študentov v nasledujúcich odboroch

Obchodná akadémia
-
30 žiakov
možnosť podpísania učebnej zmluvy v systéme duálneho vzdelávania
pravidelná prax u zamestnávateľa
prepojenie vzdelávania s praxou
vysoká dotácia anglického jazyka
výber z voliteľných predmetov
monosť pracovať hneď po štúdiu alebo ísť na VŠ
Medzinárodné Obchodné vzŤahy
10 žiakov
rozšírenie štúdia o obchodnú angličtinu
vysoká dotácia anglického jazyka
zameranie na medzinárodný obchod a organizácie
zahraničné exkurzie
učitelia so skúsenosťami z vysokoškolského prostredia
zapojenie sa do rôznych projektov
účasť na konferenciách
Dôležité dátumy

DECEMBER 2021 - Február 2022

Možnosť navštíviť Deň otvorených dverí. Virtuálne alebo osobne podľa možností.

FEBRUÁR 2022

Riaditeľ školy zverejní záväzné termíny prijímacích skúšok, formu, obsah a rozsah prijímacieho konania.

apríl 2022

Zákonný zástupca podáva prihlášku na štúdium na riaditeľovi ZŠ.

MÁJ 2022

Prijímacie skúšky 1. a 2. termín. Vyhodnotenie a zápis do 1. ročníka.

Jún 2022

Riaditeľ školy rozhodne o tom, či sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok.

Podmienky prijatia

Testovanie 9

Študijné výsledky

Písomné Prijímacie skúšky

Ďalšie kritériá - Súťaže

Bezplatné prípravné kurzy

Aj v nasledujúcom školskom roku chceme tebe a ostatným študentom, ktorí sa hlásia na našu školu, pomôcť v ich snahe, čo najlepšie obstáť na prijímačkách. Preto máme pripravené bezplatné prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Termíny budú zverejnené na začiatku roka 2022. 

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

V nasledujúcom školskom roku 2022/2023 opäť otvárame 2 odbory, obchodná akadémia, na ktorý prijmeme 30 žiakov a odbor obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy, na ktorý prijmeme 10 žiakov. Tieto dva odbory budú rozdelené do dvoch tried. V prvej triede bude 20 žiakov, ktorí budú mať záujem o zapojenie sa do duálneho vzdelávania. Počet miest v duálnom vzdelávaní je obmedzený, vybraní žiaci budú mať možnosť podpísať učebnú zmluvu a súvislú odbornú prax priamo u zamestnávateľov

Nie, za štúdium na našej škole sa neplatí. Naša škola je financovaná, tak ako štátne školy, zo štátneho rozpočtu, a preto je štúdium bezplatné. Žiaci si čiastočne hradia učebnice, exkurzie a výlety, tak ako na štátnych školách.

Naším zriaďovateľom je katolícka cirkev, konkrétne Žilinská diecéza.

Vzdelávanie na našej škole nie je zamerané iba na výkon a vedomosti, ale snažíme sa zameriavať na celistvý rozvoj osobnosti žiaka. To znamená, že okrem odbornosti ponúkame aj aktivity zamerané na rozvoj ľudského charakteru a duchovného rastu a najmä vytvárame podnetné a bezpečné prostredie, v ktorom má možnosť rásť každý jednotlivec.

Naša škola vyučuje predmety, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Medzi profilové predmety patria okrem všeobecno – vzdelávacích najmä odborné predmety ako ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia. Zároveň je posilnené vyučovanie cudzieho jazyka v predmete jazyková obchodná príprava o 2 hodiny týždenne. 

Absolvent našej školy môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Mnohí z našich absolventov pracujú ako samostatní podnikatelia. Zároveň sa absolventi môžu uplatniť vo výrobných podnikoch, v obchode, v bankovníctve, v poisťovníctve, v účtovníckych firmách alebo ako manažéri strednej úrovne. Viac o úspešných absolventoch našej školy.

Od školského roka 2020/2021 je naša škola zapojená v systéme duálneho vzdelávania v 1. ročníku v odbore obchodná akadémia. Momentálne plánujeme ponúknuť praktický výcvik u zamestnávateľom na týždennej báze 5 žiakom u osvedčených zamestnávateľov. Viac informácií je na tomto odkaze.

V porovnaní s rovnakým typom škôl v okolí je šanca na prijatie štatisticky vyššia.

Viac informácií o pravdepodobnosti prijatia na jednotlivé školy je TU na stránkach školských výpočtových stredísk v časti NAPLNENOSŤ A MOŽNOSTI ŠTÚDIA.

Prijímacie skúšky sú z predmetov slovenský jazyk a matematika. Do výsledného hodnotenia sa pripočítavajú aj umiestnenia v olympiádach a súťažiach. Presné kritériá sú zverejnené v tomto dokumente v PDF verzii. 

Hoci naša škola nemá vlastný internát, je možné bývať na internátoch v okolí po individuálnej žiadosti o ubytovanie. Naši žiaci obvykle využívajú internáty Strednej zdravotníckej školy – viac informácií TU, Gymnázia sv. Františka z Assisi – viac informácií TU alebo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka – viac informácií TU.

Zvýš svoje šance na prijatie a prihlás sa na bezplatné online prípravné kurzy na štúdium na našej škole. Termíny budú ohlásené na začiatku roka 2022.