Prijímacie konanie 2022

Milí deviataci, 

viem, že toto obdobie je dosť stresujúce a náročné, nehovoriac o nekončiacej COVID pandémii. Na tejto stránke nájdete všetky informácie, aby ste boli na našich prijímačkách úspešní. 

Výsledky prijímacieho konania

Podmienky prijatia
Študijné odbory
Dôležité dátumy
Prípravné kurzy
Podmienky prijatia
ŠTUDIJNÉ ODBORY v Školskom roku 2022/2023

V nasledujúcom školskom roku prijme do 1. ročníka 30 študentov v odbore obchodná akadémia (z toho maximálne 20 v systéme duálneho vzdelávania) a 10 v odbore obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy.   

Dôležité dátumy

DECEMBER 2021 - Február 2022

Možnosť navštíviť Deň otvorených dverí. Virtuálne alebo osobne podľa možností.

FEBRUÁR 2022

Riaditeľ školy zverejní záväzné termíny prijímacích skúšok, formu, obsah a rozsah prijímacieho konania.

Marec 2022

Zákonný zástupca podáva prihlášku na štúdium elektronicky alebo v listinnej podobe do 20. 3. 2022

MÁJ 2022

Prijímacie skúšky 2. a 9. mája 2022. Zverejnenie výsledkov 18. mája a zápis do 1. ročníka do 23. mája 2022.

Jún 2022

Riaditeľ školy rozhodne o tom, či sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok.

Bezplatné prípravné kurzy

Aj v nasledujúcom školskom roku chceme tebe a ostatným študentom, ktorí sa hlásia na našu školu, pomôcť v ich snahe, čo najlepšie obstáť na prijímačkách. Preto máme pripravené bezplatné prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Termíny budú zverejnené na začiatku roka 2022. 

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE

V nasledujúcom školskom roku 2022/2023 opäť otvárame 2 odbory, obchodná akadémia, na ktorý prijmeme 30 žiakov a odbor obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy, na ktorý prijmeme 10 žiakov. Tieto dva odbory budú rozdelené do dvoch tried. V prvej triede bude 20 žiakov, ktorí budú mať záujem o zapojenie sa do duálneho vzdelávania. Počet miest v duálnom vzdelávaní je obmedzený, vybraní žiaci budú mať možnosť podpísať učebnú zmluvu a súvislú odbornú prax priamo u zamestnávateľov

Nie, za štúdium na našej škole sa neplatí. Naša škola je financovaná, tak ako štátne školy, zo štátneho rozpočtu, a preto je štúdium bezplatné. Žiaci si čiastočne hradia učebnice, exkurzie a výlety, tak ako na štátnych školách.

Naším zriaďovateľom je katolícka cirkev, konkrétne Žilinská diecéza.

Vzdelávanie na našej škole nie je zamerané iba na výkon a vedomosti, ale snažíme sa zameriavať na celistvý rozvoj osobnosti žiaka. To znamená, že okrem odbornosti ponúkame aj aktivity zamerané na rozvoj ľudského charakteru a duchovného rastu a najmä vytvárame podnetné a bezpečné prostredie, v ktorom má možnosť rásť každý jednotlivec.

Naša škola vyučuje predmety, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Medzi profilové predmety patria okrem všeobecno – vzdelávacích najmä odborné predmety ako ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia. Zároveň je posilnené vyučovanie cudzieho jazyka v predmete jazyková obchodná príprava o 2 hodiny týždenne. 

Absolvent našej školy môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Mnohí z našich absolventov pracujú ako samostatní podnikatelia. Zároveň sa absolventi môžu uplatniť vo výrobných podnikoch, v obchode, v bankovníctve, v poisťovníctve, v účtovníckych firmách alebo ako manažéri strednej úrovne. Viac o úspešných absolventoch našej školy.

Od školského roka 2020/2021 je naša škola zapojená v systéme duálneho vzdelávania v 1. ročníku v odbore obchodná akadémia. Momentálne plánujeme ponúknuť praktický výcvik u zamestnávateľom na týždennej báze 5 žiakom u osvedčených zamestnávateľov. Viac informácií je na tomto odkaze.

V porovnaní s rovnakým typom škôl v okolí je šanca na prijatie štatisticky vyššia.

Viac informácií o pravdepodobnosti prijatia na jednotlivé školy je TU na stránkach školských výpočtových stredísk v časti NAPLNENOSŤ A MOŽNOSTI ŠTÚDIA.

Prijímacie skúšky sú z predmetov slovenský jazyk a matematika. Do výsledného hodnotenia sa pripočítavajú aj umiestnenia v olympiádach a súťažiach. Presné kritériá sú zverejnené v tomto dokumente v PDF verzii. 

Hoci naša škola nemá vlastný internát, je možné bývať na internátoch v okolí po individuálnej žiadosti o ubytovanie. Naši žiaci obvykle využívajú internáty Strednej zdravotníckej školy – viac informácií TU, Gymnázia sv. Františka z Assisi – viac informácií TU alebo Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka – viac informácií TU.

Zvýš svoje šance na prijatie a prihlás sa na bezplatné online prípravné kurzy na štúdium na našej škole. Termíny budú ohlásené na začiatku roka 2022.