Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení sa riadi Vyhláškou 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1. 1. 2021.