Scroll Top

Opatrenia na hodnotenie žiakov

Na základe usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie  spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a prerokovania a schválenia v Pedagogickej rade Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského boli na hodnotenie žiakov prijaté nasledovné opatrenia:

Telesná výchova nebude klasifikovaná

 • Predmet telesná výchova nebude v 2. polroku šk. roka 2019/2020 klasifikovaný. Žiaci budú hodnotení slovom absolvoval.

Online hodiny cez Google Hangouts Meet

 • Učitelia majú povinnosť aspoň jedenkrát týždenne vyučovať prostredníctvom online programu Google Meet, na ktorý má škola vzdelávaciu licenciu. Táto hodina musí  byť označená v rozvrhu ako online hodina s prístupovým kódom a spravidla by mala byť v čase pôvodného schváleného rozvrhu školy. Žiaci budú informovaní aj prostredníctvom hromadnej správy v Edupage.

Testy sa nebudú používať na klasifikáciu

 • Žiaci nebudú známkovaní na základe online testov, ale učitelia budú na klasifikáciu používať najmä rozhovory, žiacke práce, samostatné praktické práce a dištančné úlohy. Všetky spôsoby klasifikácie musia byť oznámené minimálne 1 deň dopredu.

Sebahodnotenie žiaka súčasťou klasifikácie

 • Podkladom pre koncoročnú klasifikáciu bude aj sebahodnotenie žiaka, na ktoré by mal učiteľ pri hodnotení prihliadať.

Predpísané písomné práce zrušené

 • Predpísané písomné práce (štvrťročné, polročné) budú počas trvania mimoriadnej situácie zrušené.

Objektivita online rozhovoru

 • Aby bola počas klasifikácie prostredníctvom rozhovoru, resp. online ústnej odpovede zachovaná objektivita, bude vo virtuálnej triede prítomný ešte minimálne jeden žiak.

Povinnosť používať Edupage

 • Na komunikáciu so žiakmi, zadávanie úloh, odovzdávanie dištančných prác a pod. sa musí používať školský informačný systém Edupage. Pokiaľ bude používaný iný spôsob komunikácie, vždy musí byť zaznamenaný aj v Edupage.

Nie je možné opakovať ročník

 • V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný, t. j. nemôže opakovať ročník. Pred postupom do vyššieho ročníka je však možné preskúšanie žiaka, ktorý zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku a pred prerušením vyučovania dosahoval neuspokojivé výsledky.

Maturanti budú vedieť informácie neskôr

 • Vieme, že maturity sa uskutočnia, ale presné podrobnosti a usmernenie pre ukončenie štúdia budú vydané samostatne v priebehu najbližších dní.

Povinnosti žiakov

 • Žiaci majú povinnosť aktívne sa zúčastňovať online vyučovania, plniť zadané úlohy a komunikovať s učiteľmi. Pokiaľ by sa vyučovania z objektívnych príčin nemohli zúčastňovať, oznámia túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Pokiaľ by sa vyskytol problém s technickým vybavením, škola môže zapožičať PC na dobu prerušenia vyučovania.

Môžu nastať zmeny

 • Tieto opatrenia sa môžu vzhľadom ku komplikovanej situácii meniť, prípadne dopĺňať. O všetkých zmenách vás budeme informovať.

Sme tu pre vás

 • Chceme vás uistiť, že všetci chápeme náročnú a komplikovanú situáciu, v ktorej sa nachádzame a všetci spoločne chceme, aby sme tento školský rok ukončili čo najlepšie. Pokiaľ by ste sa chceli čokoľvek spýtať kontaktujte svojich triednych učiteľov, vyučujúcich alebo riaditeľa školy.

V Žiline, 15. 4. 2020

Juraj Gregor, riaditeľ školy