Scroll Top

Od školského roku 2020/21 zabezpečuje Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v spolupráci so zamestnávateľmi systém duálneho vzdelávania v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. Ide o systém prepojenia teórie s praxou s aktívnou účasťou zamestnávateľa. Zamestnávatelia vstupujú do vzdelávania už pri tvorbe učebných plánov – školy tak môžu modernizovať svoje učebné plány podľa požiadaviek praxe. Na základe partnerstva potom vzniká spolupráca, ktorá vedie k spokojnosti zamestnávateľov, škôl, ich študentov a, samozrejme, rodičov.

 

systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „SDV”) pokračuje naša škola aj v školskom roku 2023/2024. Záujem o duálne vzdelávanie môžu uchádzači o štúdium predbežne vyjadriť po odovzdaní prihlášky na našu školu. Kritériá pre prijímacie konanie  do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sú rovnaké  pre všetkých uchádzačov – teda aj tých, ktorí majú záujem o štúdium v systéme duálneho vzdelávania.  Škola predpokladá vstup do SDV až po písomnom vyjadrení záujmu, úspešnosti vo výberovom konaní, ktoré po nástupe na štúdium realizujú zazmluvnení zamestnávatelia a následnom uzatvorení duálnych zmlúv so zamestnávateľmi. Žiaci, ktorí po úspešnom prijímacom konaní úspešne absolvujú i výberové konanie u samotných zamestnávateľov, budú mať možnosť počas celého štvorročného štúdia absolvovať praktickú prípravu v reálnom podnikateľskom prostredí.

Viac informácií o systéme duálneho vzdelávania na stránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, stránke projektu Duálne vzdelávanie.

V prípade otázok môžete kontaktovať riaditeľa školy na emailovej adrese riaditel@oata.sk alebo na tel. čísle +421 910 842 681.

Viac informácií získate aj prostredníctvom pobočky Dual point Žilina.

Počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023:
kód odboru názov odboru  názov a adresa zamestnávateľa v SDV stav k 28.02. počet žiakov s uzatvorenou      učebnou          zmluvou            I. ročník stav k 28.02. počet žiakov s uzatvorenou      učebnou          zmluvou              II. ročník stav k 28.02. počet žiakov s uzatvorenou      učebnou          zmluvou     III. ročník stav k 28.02. počet žiakov s uzatvorenou      učebnou          zmluvou     IV. ročník
6317 M obchodná akadémia MVO-Služby, s.r.o, 1. mája 18, Žilina     1  
6317 M obchodná akadémia TENDERNET s.r.o., M.R.Štefánika, Žilina     2  
6317 M obchodná akadémia AUTODIELY-MR, s.r.o., Fialková 2251, Žilina -Považský Chlmec     1  
6317 M obchodná akadémia Kinekus, s.r.o, Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina   2    
6317 M obchodná akadémia MEDIA/ST, s.r.o.Moyzesova 35, 010 01 Žilina   2    
6317 M obchodná akadémia Mladý podnikavec, o. z. Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina 1 1    
6317 M obchodná akadémia Rímsko-katolicka cirkev Žilinská diecéza,  Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina 2      
6317 M obchodná akadémia RK-FIN, s. r. o.Pittsburská 1665/8, prevádzka  Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina 1      

6317 M

 

obchodná akadémia

Agentúra TEMPO, s. r. o., Jánošíkova 1, 010 01, Žilina

 

1