Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto učiteľa strednej školy

 

Aprobácia

Anglický jazyk, Informatika, Matematika

Termín nástupu

01.09.2021

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

23.06.2021

Rozsah úväzku

100%

Miesto výkonu práce

Vysokoškolákov 13, Žilina

 

Požiadavky na uchádzača

 

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie požiadavky

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline hľadá učiteľa anglického jazyka, ideálne v kombinácii s aprobačnými predmetmi matematika, príp. informatika.

Žiadosť zaslať na adresu sekretariat@oata.sk s prílohami:
–   profesijný štruktúrovaný životopis
–   motivačný list
–   kópia dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní (dá sa poslať dodatočne)

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Kontaktné údaje

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13
010 08 Žilina

www.oata.sk
0415656950

 

Kontaktná osoba

Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy
0910842681