Scroll Top
Základné informácie
Dátum zriadenia školy

16. apríla 1992 zaradilo Ministerstvo školstva SR školu do siete škôl a školských zariadení.  Dňa 4. mája 1992 vydal vtedajší zriaďovateľ školy Biskupský úrad Nitra zriaďovaciu listinu a 1. septembra 1992 začala škola prvý školský rok v priestoroch Mestkého divadla v Žiline.

Zriaďovateľ

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza. Diecézny školský úrad, Ing. Mgr. Miriam Janegová, riaditeľka DŠÚ, e-mail: dsu@dcza.sk, tel: 041/565 84 29, 0904 738 648, web: dsuza.sk

počet žiakov

147 žiakov

počet tried

6 tried

počet zamestnancov

17 učiteľov a 4 nepedagogickí zamestnanci

priemerný počet žiakov v triede

24 žiakov

Počet žiakov na 1 učiteľa

8 žiakov/1 učiteľa

študijné odbory

6317 M 00 – obchodná  akadémia (4-ročné štúdium)

6329 M 01 – obchodné informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy (4-ročné štúdium)

Partneri

na stránke sa pracuje…

Záujem o štúdium

Počet prihlásených na počet voľných miest

Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P.O.BOX 11, 814 99 Bratislava
IČO: 00684325, DIČ: 2020804841, gdpr.kbs.sk e-mail: dpo@kbs.sk
Kontaktná osoba: riaditel@oata.sk