Scroll Top
Výchovné a kariérové poradenstvo
Príprava na budúci život 
Výchovná poradkyňa
Mgr. Gabriela Kozinková Mitrová
+421 948 215 525
Konzultačné hodiny - streda 13.45 - 14.30 hod. online alebo miestnosť č. 47
vychovnaporadkyna@oata.sk
gabriela.kozinkovamitrova@oata.sk
Činnosť výchovného poradcu
AktuALITY VO VýchovnOM a kariérovOM poradenstve