Scroll Top
Maturitná skúška z anglického jazyka

Okruhy maturitných zadaní z anglického jazyka úroveň B1

Študent musí pri ústnej skúške preukázať schopnosť porozprávať o bežných životných a spoločenských situáciách, vyjadriť svoj názor na danú tému, opísať obrázky a viesť krátku konverzáciu na danú tému.

Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

TEMATICKÉ OKRUHY:

 1. Rodina a spoločnosť
 • životopis, osobné údaje, plány do budúcnosti, moja rodina, obľúbený člen rodiny
 • vzťahy v rodine, problémy v rodine, generačné rozdiely
 • povinnosti detí v rodine, vreckové
 • rodinné oslavy, dovolenka
 1. Domov a bývanie
 • môj dom, moja izba
 • porovnanie bývania v byte a dome, na dedine a v meste, na Slovensku a vo Veľkej Británii
 • vzťahy so susedmi
 • ideálne bývanie
 1. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
 • ľudské telo – opis
 • bežné a civilizačné choroby, úrazy, návšteva lekára, starostlivosť o zdravie
 • zdravý a nezdravý životný štýl
 1. Doprava a cestovanie
 • dopravné prostriedky, ich porovnanie

doprava v meste

 • prípravy na cestu, dôvod cestovania
 • individuálne a kolektívne cestovanie ( doprava, ubytovanie a stravovanie )
 1. Vzdelávanie
 • školský systém na Slovensku a vo Veľkej Británii
 • vyučovanie ( predmety, hodiny, prestávky, moja škola, vzťahy v škole )
 • život žiaka, mimoškolské aktivity
 1. Človek a príroda
 • ročné obdobia a počasie
 • extrémne počasie, prírodné katastrofy
 • životné prostredie ( znečistenie, vyhynuté živočíchy a pod. )
 • ochrana životného prostredia
 1. Voľný čas, záľuby a životný štýl
 • možnosti trávenie voľného času
 • voľný čas v mojom regióne, meste
 • individuálne aktivity a záľuby
 1. Stravovanie
 • jedlá a nápoje počas dňa na Slovensku, USA a vo Veľkej Británii
 • stravovacie návyky, obľúbené jedlo a jeho príprava
 • zdravá výživa
 1. Multikultúrna spoločnosť
 • spolunažívanie ľudí rôznych kultúr a národností
 • sviatky a ich trávenie, zvyky a podujatia
 • zbližovanie kultúr, tolerancia
 1. Obliekanie a móda
 • odev a doplnky na rôzne príležitosti
 • vplyv počasia na obliekanie, kultúra obliekania
 • moje obľúbené oblečenie
 1. Šport
 • druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, atraktívne športy, rekreačný a profesionálny šport)
 • môj vzťah k športu, obľúbený šport
 • obľúbený športovec, výhody a nevýhody profesionálneho športu
 1. Obchod a služby
 • nákupné zariadenia a druhy obchodov, nakupovanie kedysi a dnes
 • služby a reklama
 • môj vzťah k nakupovaniu
 1. Krajiny, mestá a miesta
 • dôležité miesta v mojom živote (rodisko, miesto štúdií, miesto trávenia víkendov a prázdnin)
 • zaujímavé miesta na Slovensku a vo svete
 • Žilina
 • turizmus
 1. Kultúra a umenie
 • kultúra a umenie v meste a na vidieku (múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, cirkus, tanec)
 • možnosti kultúry v mojom regióne, meste
 • obľúbené oblasti kultúry, návšteva kultúrneho podujatia
 1. Knihy a literatúra
 • literárne žánre, autori
 • obľúbená kniha ( autor, žáner, hlavné postavy, dej )
 • čítanie ako záľuba a jej benefity
 1. Človek a spoločnosť
 • morálka (správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole)
 • spoločenská etiketa (stretnutia, pozdravy a blahoželania), etiketa návštev (dôvody a čas, témy rozhovorov, pohostenie)
 • normy a ich dodržiavanie (morálka a zákon, nedorozumenie a konflikt)
 1. Komunikácia a jej formy
 • typy komunikácie a jej význam (verbálna, neverbálna)
 • komunikácia v rôznych situáciách na verejnosti a v súkromí
 • moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počítač – elektronická pošta, sociálne siete)
 1. Masmédiá
 • typy masovokomunikačných prostriedkov (printové a elektronické médiá, ich využitie, výhody a nevýhody)
 • tlač (noviny, časopisy)
 • rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť rôznych typov programov)
 1. Mládež a jej svet
 • charakteristika mladých (zovňajšok, móda, vnútorná charakteristika, záujmy)
 • mladí ľudia kedysi a dnes
 • vzťahy medzi mladými ľuďmi, vzťahy mladých so staršími, generačné konflikty
 • ambície mladých, ich plány do budúcnosti
 1. Zamestnanie
 • typy povolaní (fyzická a duševná práca), voľba povolania, jej motivácia
 • životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania, pracovný pohovor
 • nezamestnanosť, najžiadanejšie povolania
 1. Veda a technika v službách ľudstva
 • život kedysi a dnes (výdobytky vedy a techniky a životná úroveň, prístroje a pomôcky v domácnosti)
 • najznámejšie vynálezy, vynálezcovia a vedci
 • mobilné telefóny – výhody a nevýhody
 1. Vzory a ideály
 • pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ideálny človek, kritériá hodnôt
 • skutoční a literárni hrdinovia
 • človek, ktorého si vážim
 1. Vzťahy medzi ľuďmi
 • medziľudské vzťahy (v rodine, v škole, susedské, generačné)
 • priateľstvo a láska (hodnotový systém, postoje), stretnutia, oslavy
 • spoločenské problémy
 1. Slovensko
 • krajina a obyvatelia
 • zvyky, tradície, konvencie
 • Zaujímavé miesta a mestá
 1. Krajina, ktorej jazyk sa učím
 • Veľká Británia, USA – krajina a obyvatelia
 • osobitosti krajiny, zvyky, tradície a konvencie
 • zaujímavé miesta a mestá

 

Okruhy maturitných zadaní z anglického jazyka úroveň B2

Študent musí pri ústnej skúške preukázať schopnosť porozprávať o bežných životných a spoločenských situáciách, vyjadriť svoj názor na danú tému, opísať obrázky a viesť krátku konverzáciu na danú tému. Jeho jazykový prejav musí byť plynulý, bohatý na slovnú zásobu, gramaticky správny.

Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

Študent musí pri ústnej skúške preukázať schopnosť porozprávať o bežných životných a spoločenských situáciách, vyjadriť svoj názor na danú tému, opísať obrázky a viesť krátku konverzáciu na danú tému. Jeho jazykový prejav musí byť plynulý, bohatý na slovnú zásobu, gramaticky správny.

Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod.

TEMATICKÉ OKRUHY:

 1. Rodina a spoločnosť

        životopis, osobné údaje, plány do budúcnosti, moja rodina, obľúbený člen rodiny

        vzťahy v rodine, problémy v rodine, generačné rozdiely

        povinnosti detí v rodine, vreckové

        rodinné oslavy, dovolenka

        rodina a spoločnosť (funkcie rodiny, rodina kedysi a dnes, generačné problémy a

problémy monoparentálnych rodín)

 1. Domov a bývanie

        môj dom, moja izba

        porovnanie bývania v byte a dome, na dedine a v meste, na Slovensku a vo Veľkej Británii

        vzťahy so susedmi, problém bývania mladých rodín, kúpa a prenájom bytu

        ideálne bývanie

 1. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie

        ľudské telo – opis

        bežné a civilizačné choroby, úrazy, návšteva lekára, starostlivosť o zdravie

        zdravý a nezdravý životný štýl

        zdravotnícka starostlivosť (štátne a súkromné zdravotníctvo – prevencia, odborní lekári,

zdravotné poisťovne)

 1. Doprava a cestovanie

        dopravné prostriedky, ich porovnanie

        doprava v meste

        prípravy na cestu, dôvod cestovania

        individuálne a kolektívne cestovanie ( doprava, ubytovanie a stravovanie )

        cestovanie kedysi a dnes

 1. Vzdelávanie

        školský systém na Slovensku a vo Veľkej Británii

        vyučovanie ( predmety, hodiny, prestávky, moja škola, vzťahy v škole )

        život žiaka, mimoškolské aktivity

        štúdium cudzích jazykov (výmenné pobyty, jazykové kurzy, au-pair)

        vzťah učiteľ a žiak, kvality dobrého učiteľa a dobrého žiaka

 1. Človek a príroda

        ročné obdobia a počasie

        extrémne počasie, prírodné katastrofy

        životné prostredie ( znečistenie, vyhynuté živočíchy a pod. )

        ochrana životného prostredia

        vplyv životného prostredia na život človeka (poľnohospodárstvo, agroturistika)

 1. Voľný čas, záľuby a životný štýl

        možnosti trávenie voľného času

        voľný čas v mojom regióne, meste

        individuálne aktivity a záľuby

        zmeny v spoločnosti a ich vplyv na trávenie voľného času (kedysi a dnes)

        trávenie voľného času rôznych vekových kategórií

 1. Stravovanie

        jedlá a nápoje počas dňa na Slovensku, USA a vo Veľkej Británii

        stravovacie návyky, obľúbené jedlo a jeho príprava

        zdravá výživa

        medzinárodné kuchyne (charakteristika, rozdiely, špeciality)

 1. Multikultúrna spoločnosť

        spolunažívanie ľudí rôznych kultúr a národností

        sviatky a ich trávenie, zvyky a podujatia

        zbližovanie kultúr, tolerancia

        rasová diskriminácia, intolerancia a násilie, vzťah k menšinám v našej spoločnosti

        kultúrne hodnoty iných národov, spolužitie v Európe a vo svete

 

 1. Obliekanie a móda

        odev a doplnky na rôzne príležitosti

        vplyv počasia na obliekanie, kultúra obliekania 

        výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, možnosti), starostlivosť o oblečenie

        moje obľúbené oblečenie

        módne trendy – farby a štýly, tvorcovia, módne prehliadky

 1. Šport

        druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, atraktívne športy, rekreačný a

profesionálny šport)

        môj vzťah k športu, obľúbený šport

        význam športu pre rozvoj osobnosti (fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti,

charakter)

        významné športové podujatia, súťaže, olympijské hry

        obľúbený športovec, výhody a nevýhody profesionálneho športu

 1. Obchod a služby

        nákupné zariadenia a druhy obchodov, nakupovanie kedysi a dnes

        služby a reklama

        môj vzťah k nakupovaniu

        druhy a spôsoby nákupu a platenia (kamenný obchod verzus internetový obchod, nákup

v hotovosti, kartou, na splátky)

        zahraničné výrobky verzus slovenské výrobky

 1. Krajiny, mestá a miesta

        dôležité miesta v mojom živote (rodisko, miesto štúdií, miesto trávenia víkendov a

prázdnin)

        miesto vhodné na oddych a miesto na spoločenské vyžitie

        zaujímavé miesta na Slovensku a vo svete, stereotypy, zvyky, tradície

        Žilina

        turizmus

 1. Kultúra a umenie

        kultúra a umenie v meste a na vidieku (múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, cirkus,

tanec)

        možnosti kultúry v mojom regióne, meste

        obľúbené oblasti kultúry, návšteva kultúrneho podujatia

        hudobné, filmové, divadelné a folklórne festivaly, atmosféra

        ďalšie druhy umenia

 1. Knihy a literatúra

        literárne žánre, autori

        obľúbená kniha ( autor, žáner, hlavné postavy, dej ), obľúbený anglicky píšuci autor

        čítanie ako záľuba a jej benefity

        e-knihy, audio knihy, knihy v tlačenej verzii (porovnanie – klady a zápory)

 1. Človek a spoločnosť

        morálka (správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole)

         spoločenská etiketa (stretnutia, pozdravy a blahoželania), etiketa návštev (dôvody a čas, témy rozhovorov, pohostenie)

         normy a ich dodržiavanie (morálka a zákon, nedorozumenie a konflikt)

        pomoc a prejavy záujmu o spoluobčanov v núdzi, sponzorstvo a sponzori (dôvody a

podoby), charita

        vplyv spoločnosti na rodinu

 1. Komunikácia a jej formy

        typy komunikácie a jej význam (verbálna, neverbálna)

        komunikácia v rôznych situáciách na verejnosti a v súkromí

        moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počítač – elektronická pošta, sociálne

siete)

        jazyk ako dorozumievací prostriedok (výučba cudzích jazykov, ich využitie a rozšírenosť)

        používanie spisovnej a nespisovnej formy jazyka

 1. Masmédiá

        typy masovokomunikačných prostriedkov (printové a elektronické médiá, ich využitie,

výhody a nevýhody)

         tlač (noviny, časopisy)

         rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť rôznych typov programov)

        vplyv masmédií na život jednotlivca, rodiny i spoločnosti

        internet a jeho vplyv na človeka a spoločnosť

 1. Mládež a jej svet

        charakteristika mladých (zovňajšok, móda, vnútorná charakteristika, záujmy)

        mladí ľudia kedysi a dnes

        vzťahy medzi mladými ľuďmi, vzťahy mladých so staršími, generačné konflikty

        ambície mladých, ich plány do budúcnosti

        príčiny a následky užívania alkoholu, fajčenia a drog

 1. Zamestnanie

        typy povolaní (fyzická a duševná práca), voľba povolania, jej motivácia

        životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania, pracovný pohovor

        pracovný čas a voľný čas (efektivita práce, nové technológie)

        pracovné príležitosti doma a v zahraničí, pracovné podmienky (mzda, sociálny systém)

        kariéra verzus rodinný život

 1. Veda a technika v službách ľudstva

        život kedysi a dnes (výdobytky vedy a techniky a životná úroveň, prístroje a pomôcky v domácnosti)

        najznámejšie vynálezy, vynálezcovia a vedci

        veda a technika v službách človeka

        zneužitie vedy a techniky (zbrane, závislosti, násilie, konzumná spoločnosť, civilizačné

choroby)

        človek a veda a technika v budúcnosti

 1. Vzory a ideály

        pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ideálny človek, kritériá hodnôt

        skutoční a literárni hrdinovia

        človek, ktorého si vážim

        ja ako hrdina

 1. Vzťahy medzi ľuďmi

        medziľudské vzťahy (v rodine, v škole, susedské, generačné)

        priateľstvo a láska (hodnotový systém, postoje), stretnutia, oslavy

        spoločenské problémy

        možnosti riešenia konfliktov

        prejavy zdvorilosti

 1. Slovensko

        krajina a obyvatelia

         zvyky, tradície, konvencie

        zaujímavé miesta a mestá, známe osobnosti

        miesto Slovenska v zjednotenej Európe

        stereotypy a predsudky

 1. Krajina, ktorej jazyk sa učím

        Veľká Británia, USA, Austrália a Kanada – krajina a obyvatelia

        osobitosti krajiny, zvyky, tradície a konvencie

        zaujímavé miesta a mestá

        stereotypy a predsudky

Zverejnenie zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

Na základe vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole (ďalej len vyhláška č. 224/2022 Z. z.) je povinnosťou strednej školy zverejniť maturitné zadania pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sedem dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v príslušnej škole.

Zadania sú zverejnené na nástenke určenej na tento účel v priestoroch školy v predpísanom čase pred termínom konania maturitnej skúšky.