Scroll Top
Ako vyzerá štúdium odboru obchodná akadémia a čo od neho môžeš čakať?

Učebný plán obchodnej akadémie (môžeš stiahnuť TU v PDF verzii) je pomerne komplikovaný dokument, ale v skratke je to takto. V prvom ročníku je pomer odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov 1 ku 2, to znamená, že sa budeš učiť viac jazykov, dejepisu a pod. ako ekonomiky alebo účtovníctva, ale postupne sa tento pomer znižuje. V 3. ročníku sa navyše rozhoduješ, aké odborné voliteľné predmety si zvolíš podľa zamerania. 

Predmety ako ekonomika, účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, daňová sústava ti dajú solídny predpoklad, že sa vo svete biznisu a financií budeš vedieť orientovať ako profesionál. Naučíš sa účtovať ručne, ale aj v počítačových programoch. Dokonca aj keď sa rozhodneš študovať úplne iné zameranie na vysokej škole, tieto vedomosti ti veľmi pomôžu v reálnom živote.

Anglický jazyk je vo vyšších ročníkoch dopĺňaný konverzáciami a jazykovou odbornou prípravou, takže maturita (prípadne certifikáty) by so 7 hodinami angličtiny týždenne mali byť hračka. Druhý cudzí jazyk sa začína od základov, na výber máš francúzsky alebo nemecký jazyk.

Písať plnohodnotne desiatimi prstami je jasná výhoda oproti ostatným. S predmetom administratíva a korešpondencia sa budeš stretávať v každom ročníku a pokiaľ ti to pôjde, môžeš absolvovať štátnu skúšku zo strojopisu priamo na škole. Napísať obchodný list, reklamáciu alebo urgenciu pre teba bude úplne prirodzene prirodzené.

Viac ako 65% našich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokej škole.

Svoje podnikateľské zámery a fungovanie vlastnej firmy si môžeš vyskúšať na predmete cvičná firma.

V odbore obchodná akadémia získaš solídne teoretické vedomosti, ale čo je tiež dôležité, môžeš si ich overiť aj v praxi. V systéme duálneho vzdelávania ponúkame vybraným žiakom odbornú prax na týždennej báze v overených firmách a inštitúciách. Kde sa najlepšie pripravíš na život ak nie v reálnej firme?

Všeobecné informácie o odbore

Názov a
kód odboru

obchodná akadémia
6317 M 00

ukončenie štúdia

maturitná skúška
predmety slovenský jazyk, anglický jazyk SERR B1 , praktická časť odbornej zložky, teoretická časť odbornej zložky

TRVANIE ŠTÚDIA A Dosiahnuté vzdelanie

4 roky
úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 354

prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky sú z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Zároveň sa do počtu bodov pri prijímacích skúškach započítavajú priemery známok z 8. a 9. ročníka.

Predmety odboru

Pozri si predmety odboru obchodná akadémia v učebnom pláne (PDF verzia)

Otázky a odpovede

Zoznam najčastejších otázok ohľadom štúdia u nás.