Scroll Top
Maturita
základné informácie na úspešné ukončenie štúdia

Predmety maturitnej skúšky

Z akých predmetov pozostáva maturita a aké sú okruhy, z ktorých sa skúša?

Termíny maturitných skúšok

Kedy sa bude konať maturita v tomto školskom roku?

Získanie certifikátov

Aké sú podmienky pre získanie certifikátov ku maturite?

Informácie pre prvákov

Čo by si mal vedieť o maturite, keď začínaš študovať na našej škole. 

Základné informácie o maturitnej skúške
Clear Filters
Slovenský jazyk a literatúra – maturitná skúška
Slovenský jazyk a literatúra – maturitná skúška
Anglický jazyk – maturitná skúška
Anglický jazyk – maturitná skúška
Teoretická časť odbornej zložky – maturitná skúška
Teoretická časť odbornej zložky – maturitná skúška
Praktická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Termíny

12. 3. 2024 – EČ a PFIČ SJL
13. 3. 2024 – EČ a PFIČ ANJ
9. 4. 2024 – Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
10. 4. 2023 – 
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky – obhajoba vlastného projektu
20. 5. – 25. 5. 2024 – ÚFIČ SJL, ANJ, TČOZ

Získanie certifikátov
Clear Filters
Certifikát KROS
Certifikát KROS
Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie
Štátna skúška z písania na počítači a korešpondencie
Osvedčenie RÚZ
Osvedčenie RÚZ
Informácie pre prvákov

Časti MS jednotlivých predmetov

MS z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti (EČ) a internej časti (IČ).

EČ MS je písomný test zadávaný Národným inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) a vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra, povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov a z matematiky v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Zadania úloh testov vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z príslušného predmetu. EČ MS nie je verejná.

IČ MS sa môže konať formou písomnou (PFIČ), ústnou (ÚFIČ), praktickou, predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu, obhajobou komplexnej odbornej práce, projektu alebo úspešnej súťažnej práce, realizácie a obhajoby experimentu alebo kombináciou týchto foriem.

PFIČ MS tvorí súbor tém alebo zadaní, ktorý zadáva NIVAM. Vyhodnocuje sa priamo v škole. Vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra a povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky, v ten istý deň ako EČ MS z daného predmetu. PFIČ MS nie je verejná.

ÚFIČ MS je ústna odpoveď pred predmetovou maturitnou komisiou. Súčasťou IČ MS je aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

Praktická časť odbornej zložky

Praktická časť odbornej zložky overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru. PČOZ je integráciou predmetov uvedených v učebnom pláne v časti praktická príprava pre študijný odbor obchodná akadémia a obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy.

Žiak si môže zvoliť formu praktickej časti odbornej zložky v zmysle Vyhlášky č. 224/2022 Z.z o ukončovaní štúdia na stredných školách a v zmysle interných predpisov školy. Žiak môže vykonať praktickú časť odbornej zložky jednou z týchto foriem:

– Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy 

– Obhajoba vlastného projektu

 

Ústna forma internej časti

 

Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti okrem jej písomnej formy, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal externú časť a písomnú formu internej časti a praktickú časť odbornej zložky.

 

Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na maturitnej skúške, je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní, žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne. Ak žiak svoju neúčasť na maturitnej skúške neospravedlní alebo ak jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal. To neplatí, ak ide o maturitnú skúšku z predmetu, na ktorý sa žiak dobrovoľne prihlásil.

 

Pri ÚFIČ MS z predmetu slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk si žiak žrebuje jedno z 30 schválených zadaní, z predmetu teoretická časť odbornej zložky jednu z 25 schválených tém.

 

Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet, ktoré sú zverejnené na stránke NIVAM, v časti Cieľové požiadavky.

 

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške a dodatok k vysvedčeniu. Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne maturitnú skúšku, prestáva byť žiakom školy.