Scroll Top
Title
WE BUILD YOUR DREAMS

Dobrý deň, keďže sa situácia ohľadom pandémie COVID-19 neustále mení MŠVVaŠ SR vydalo nové znenie usmernení pre stredné školy s platnosťou od 16. 9. 2020.

Najdôležitejšie zmeny sú:

– Škola je zostáva v “zelenej fáze” aj pri podozrení na ochorenie COVID-19. Do “oranžovej fázy” prechádza až po potvrdení ochorenia u žiaka alebo zamestnanca.

– Zákonný zástupca žiaka predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (STIAHNUŤ PDF, STIAHNUŤ DOCX). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

– Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v Manuáli pre stredné školy. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily apod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Tlačivá s platnosťou od 16. 9. 2020 sú k dispozícii pre žiakov na sekretariáte školy a zároveň ich nájdete na nasledujúcich odkazoch.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti DOCX verzia

Vyhlásenie o bezinfekčnosti PDF verzia

Viac informácií získate na https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností sa neváhajte obrátiť na svojich triednych učiteľov alebo na riaditeľa školy na tel. čísle 0910 842 681.

S pozdravom Juraj Gregor, RŠ