Scroll Top

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Olympiáda v ANJ je súťaž, ktorej cieľom je porovnať jazykové vedomosti a zručnosti talentovaných žiakov. Žiaci absolvujú test pozostávajúci z počúvania s porozumením, čítania s porozumením, cvičení zo slovnej zásoby a gramatiky. Na ústnej časti je hodnotená ich pohotovosť, jazyková presnosť a plynulosť v prerozprávaní príbehu, opísaní obrázkov a konverzovaní s učiteľom na danú tému.

2018 prebehlo školské kolo súťaže.
V kategórii 2 A súťažilo 13 žiakov.
V kategórii 2 B súťažili 4 žiaci.

Všetci zúčastnení preukázali dobré výsledky a o konečnom poradí rozhodlo spočítanie bodov z obidvoch častí olympiády.

Kategória 2 A :
1. miesto : Mária Gaňová II.A
2. miesto : Dominika Ondáková I.A
3.miesto: Simona Krňová II. A

Kategória 2 B:
1. miesto : Šimon Jaroš III.A
2. miesto : Henrieta Obertová III.A
3. miesto: Vladimíra Belčíková III.A

Víťazi v každej kategórii nás budú reprezentovať v okresnom kole olympiády v januári 2019.

Blahoželáme a držíme palce!