Scroll Top
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Okruhy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky z odborných predmetov

(Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z.)

V praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka v príslušnom súbore odborných vyučovacích predmetov. Forma praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa určuje na návrh predsedu predmetovej komisie. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa v našej škole vykonáva ako:

  1. praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy,
  2. obhajoba vlastného projektu.

 

  1. Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy

V tejto časti OZ MS sa overujú zručnosti a schopnosti žiakov v súbore vyučovacích predmetov účtovníctvo, ekonomické cvičenia a administratíva a korešpondencia.

Čas na vypracovanie: 4 hodiny (240 minút)
Tematické okruhy a hodnotenie PČOZ:

  1. a)účtovníctvo – maximálny počet bodov: 120

–          Založenie spoločnosti (s. r. o.)

–          Kalkulácie a rozpočty – výpočet predajnej ceny

–          Výpočet miezd

–          Účtovanie v sklade – zásoby materiálu, tovaru, výrobkov, nedokončenej výroby

–          Účtovanie vo všeobecnej učtárni

–          Účtovanie v pokladnici a na bankovom účte

–          Fakturácia

 

  1. b)EKC – maximálny počet bodov: 70

Účtovanie v podvojnom účtovníctve v programe OMEGA

–          Založenie firmy

–          Riešenie účtovných prípadov, evidencia, zaúčtovanie

–          Tlačové zostavy v programe

Mzdová evidencia a výpočet mzdy v programe OLYMP.

–          Mzdová agenda

–          Mzdové funkcie

–          Generovanie mzdy

Import a export údajov

 

  1. c)ADK – maximálny počet bodov: 10

–          Vypracovanie obchodného listu (objednávka, ponuka, dopyt, reklamácia, urgencia, upomienka – výber 1 z uvedených písomností) v šablóne podľa STN 01 – 6910

Súhrnný počet bodov: 200

Minimálna úspešnosť na MS: 40%

 

  1. Obhajoba vlastného projektu

Obhajoba projektu sa realizuje pred PMK OP, ktorej súčasťou je aj zástupca zamestnávateľov delegovaný RÚZ.

Projekt si žiaci pripravujú v spolupráci s vybraným vyučujúcim odborných ekonomických predmetov. V požadovanom termíne ho predložia v 4 kópiách koordinátorovi MS. Každý projekt je kvalifikovane posúdený recenzentom práce, ktorý vypracuje posudok k práci vrátane otázok, ktoré bude autor práce pri obhajobe zodpovedať.

Pri obhajobe vlastného projektu  žiaci preukazujú pred predmetovou maturitnou komisiou nielen teoretické odborné poznatky z  oblasti marketingu, SmartCity, digitalizácie ekonomických procesov alebo motivácie a rozvoja zamestnancov, ktoré sú v súčasnom trhovom prostredí vysoko aktuálne, ale aj znalosť metodológie, analýzy procesov a vlastné komunikačné, sociálne a prezentačné zručnosti. V projektoch by mali priniesť zaujímavé návrhové riešenia a odporúčania pre prax podnikov v trhovom prostredí. Obhajobou projektov výraznejšie prepájame teóriu s praxou.

 

Hodnotenie projektu: známkou po ukončení obhajoby

Zverejnenie zadaní pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sa zverejnia sedem dní pred termínom konania teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v príslušnej škole.

Zadania sú zverejnené na nástenke určenej na tento účel v priestoroch školy v predpísanom čase pred termínom konania maturitnej skúšky.