Scroll Top
Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry

Okruhy maturitných zadaní  zo slovenského jazyka a literatúry

Tematické okruhy UFIČ MS zo SJL

SLOVENSKÝ JAZYK

 • Jazyk a reč – jazyk, reč, materinský jazyk, cieľový jazyk, cudzí jazyk; jazykové roviny jazyka a jazykovedné disciplíny. Národný jazyk a jeho formy.
 • Vývin jazyka – indoeurópske jazyky a ich klasifikácia, klasifikácia slovanských jazykov. Vývin slovenského spisovného jazyka.
 • Zvuková rovina jazyka – systém slovenských hlások, znelostná asimilácia, pravidlo o rytmickom krátení. Prozodické vlastnosti reči. Grafická stránka jazyka (písmo, typy písma, písmeno-graféma). Zvukové javy v reči a ich využitie v umeleckej literatúre.
 • Lexikálna rovina jazyka – slovo (lexikálny a gramatický význam); slovná zásoba a jej členenie. Slovníky. Združené pomenovania a frazeologické jednotky. Tvorenie slov v slovenčine, slovotvorné postupy.
 • Morfologická rovina jazyka – slovné druhy a ich klasifikácia, gramatické kategórie. Vokalizácia predložiek. Pravopisné javy týkajúce sa slovných druhov (pravopis veľkých písmen, písanie zložených prídavných mien)
 • Syntaktická rovina jazyka – vetné členy, vetné sklady. Vety podľa obsahu, zloženia a členitosti. Čiarka v jednoduchej vete a v súvetí.
 • Štylistika – jazykové štýly, slohové postupy a slohové útvary. Štýlotvorný proces, štýlotvorné činitele. Charakteristika jazykových štýlov, základné útvary. Štylizácia útvarov: životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania, pozvánka na pracovnú poradu, zápisnica z pracovnej porady, europass. Požiadavky štátnej normy na vybrané písomnosti administratívneho štýlu.
 • Práca s informáciami – informácia, informačné pramene. Racionálna práca s textom (konspekt, osnova, tézy, anotácia, rešerše, bibliografia, abstrakt, resumé). Presná citácia, voľná citácia, parafráza.
 • Komunikácia – jazyk ako nástroj komunikácie. Verbálna a neverbálna zložka komunikácie. Predpoklady efektívnej komunikácie. Empatia. Asertívna komunikácia, devalvujúca komunikácia.

LITERATÚRA

 • Literárne druhy a žánre. Štruktúra literárneho diela (dej, kompozícia, postava). Štylizácia textu (metafora, personifikácia…). Metrika (verš, rým a jeho druhy, rytmus, veršové systémy a ich charakteristika).
 • Literárne obdobia a smery (staroveká literatúra, stredoveká literatúra, renesančná literatúra, baroková literatúra, klasicizmus, romantizmus, realizmus, naturalizmus, literárna moderna, symbolizmus, impresionizmus, expresionizmus, naturizmus socialistický realizmus, postmoderna, absurdná dráma).

Autori a diela:

 • slovenská literatúra: poézia H. Gavlovič: Valaská škola – mravúv stodola; J. Kollár: Předzpěv zo Slávy dcery,  Chalupka: Mor ho!;  A. Sládkovič: Marína; J. Botto: Smrť Jánošíkova;  I. Krasko (vlastný výber);  J. Smrek (vlastný výber); R. Dilong (vlastný výber); M. Válek: (vlastný výber); M. Rúfus (vlastný výber); J. Urban (vlastný výber) Próza M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie; J. G. Tajovský: Maco Mlieč; Timrava: Ťapákovci; M. Kukučín: Dom v stráni; J. Cíger Hronský: Jozef Mak; D. Chrobák: Drak sa vracia; M. Urban: Živý bič;  A. Bednár: Kolíska;  L. Mňačko: Ako chutí moc; D. Dušek: Kufor na sny; Dráma J. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch; J. G. Tajovský: Statky-zmätky; I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva; M. Lasica – J. Satinský: Soirèe 
 • Inojazyčná literatúra:  Sofokles: Antigona; W. Shakespeare: Hamlet; Molière: Lakomec; E. M. Remarque: Na západe nič nového; A. S. Puškin: Kapitánova dcéra; J. D. Salinger: Kto chytá v žite

Zverejnenie zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

Na základe vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole (ďalej len vyhláška č. 224/2022 Z. z.) je povinnosťou strednej školy zverejniť maturitné zadania pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sedem dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v príslušnej škole.

Zadania sú zverejnené na nástenke určenej na tento účel v priestoroch školy v predpísanom čase pred termínom konania maturitnej skúšky.