Scroll Top
Maturitná skúška z TEORETICKEJ čASTI ODBORNEJ ZLOžKY

Okruhy maturitných zadaní z TČOZ pre odbor obchodná akadémia

1. Výrobná činnosť podniku
2. Finančný trh
3. Dlhodobý majetok podniku
4. Opotrebenie a odpisovanie
5. Materiálové hospodárstvo podniku
6. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenie
7. Personálny manažment podniku
8. Odmeňovanie a sociálna starostlivosť o zamestnancov
9. Manažment
10. Marketing
11. Banková sústava
12. Obchodné banky
13. Finančné hospodárenie podniku
14. Daňová sústava
15. Poisťovníctvo
16. Cena, cenová politika
17. Trh a trhový mechanizmus
18. Právne formy podnikania
19. Pracovno – právne vzťahy
20. Vnútorný obchod
21. Zahraničný obchod
22. Platobný styk
23. Národné hospodárstvo a makroekonomické ukazovatele
24. Úloha štátu v ekonomike
25. Podnikateľská činnosť

Zoznam odborných predmetov:

Ekonomika, právna náuka
Svet práce a komunikácie
Úvod do makroekonómie
Daňová sústava
Manažment

Okruhy maturitných zadaní z TČOZ pre odbor obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy

1. Trh a trhový mechanizmus
2. Podnikateľská činnosť
3. Platobný styk
4. Právne formy podnikania
5. Výrobná činnosť podniku
6. Vnútorný obchod
7. Medzinárodný platobný styk
8. Zahraničný obchod
9. Daňová sústava
10. Finančný trh
11. Materiálové hospodárstvo podniku
12. Dlhodobý majetok podniku
13. Opotrebenie a odpisovanie
14. Personálny manažment podniku
15. Marketing a marketingová komunikácia
16. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia
17. Finančné hospodárenie podniku
18. Etické aspekty podnikania
19. Pracovno-právne vzťahy
20. Poisťovníctvo
21. Obchodné banky
22. Národné hospodárstvo
23. Právne aspekty podnikania
24. Manažment
25. Integračná politika EÚ

Zoznam odborných predmetov:

Ekonomika
Medzinárodné obchodné vzťahy
Medzinárodné organizácie
Právo

Zverejnenie zadaní pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sa zverejnia sedem dní pred termínom konania teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v príslušnej škole.

Zadania sú zverejnené na nástenke určenej na tento účel v priestoroch školy v predpísanom čase pred termínom konania maturitnej skúšky.