Scroll Top

Informácie k začiatku školského roka 2021/2022

Milí žiaci, vážení rodičia a kolegovia,
verím, že ste si cez prázdniny oddýchli a načerpali sily, aby ste s chuťou začali nový školský rok!

Stretneme sa vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8.30 hod. v priestoroch školy a potom sa spoločne presunieme na sv. omšu do Kostola sv. Barbory v centre mesta (Hurbanova 14).

Keďže je pandémia vírusu COVID-19 stálou hrozbou, chcem Vás poprosiť o dodržiavanie platných predpisov, a to najmä na povinnosť rodiča (alebo plnoletého žiaka) pred prvým nástupom do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (stiahnuť).

Najjednoduchšie je odovzdanie elektronickej verzie tohto dokumentu prostredníctvom Edupage v sekcii Žiadosti / Vyhlásenia, príp. e-mailom sken podpísaného dokumentu. Bez tohto vyhlásenia sa nemôže žiak vyučovania zúčastniť.

Škola sa bude riadiť tzv. ŠKOLSKÝM SEMAFOROM a s ním súvisiacimi postupmi. Viac informácií nájdete na stránke MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Verím, že nás tieto obmedzenia neznechutia a neodradia, a že sa s radosťou stretneme v novom školskom roku!

V prípade otázok alebo nejasností ma kontaktujte na telefónnom čísle 0910 842 681 alebo na e-mailovej adrese riaditel@oata.sk

S pozdravom Juraj Gregor, riaditeľ školy