Scroll Top

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na šk. rok 2020/2021

Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy v súlade s § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje konanie 2. kola prijímacieho konania na šk. rok 2020/2021 na neobsadené miesta v študijnom odbore 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy.

Počet voľných miest: 3

Kritériá pre 2. kolo prijímacieho konania (PDF verzia na stiahnutie)

Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 19. júna 2020 podá prihlášku na vzdelávanie prostredníctvom elektronického informačného systému základnej školy, alebo prihlášku zašle prostredníctvom elektronickej pošty, príp. prostredníctvom Slovenskej pošty.

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest bude ukončené do 23. júna 2020 a výsledky budú zverejnené na webom sídle školy www.oata.sk.

Riaditeľ OATA najneskôr do 25. júna 2020 doručí prostredníctvom elektronickej pošty uchádzačovi rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí.

Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020 doručí OATA potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium (Príloha č. 1 – Vyhlásenie PDF na stiahnutie , DOC verzia na stiahnutie) cez informačný systém ZŠ, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na sekretariat@oata.sk alebo poštou na adresu OATA. Rozhodujúci je dátum doručenia.

Pre rýchlu komunikáciu prosíme do prihlášky uviesť telefónne číslo a e-mailovú adresu zákonného zástupcu žiaka.

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej rade školy dňa 9. júna 2020.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na sekretariat@oata.sk alebo na 0910842681.

V Žiline, dňa 10. júna 2020

Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy