Scroll Top

Nástup všetkých žiakov na prezenčné vyučovanie

Vážení rodičia, milí žiaci,

dúfam, že nasledujúce informácie nám všetkým pomôžu zjednodušiť prechod na prezenčnú formu vzdelávania na našej škole.

KEDY ZAČNEME?

Na základe uznesenia vlády SR č. 238/2021 a regionálneho COVID školského automatu sa od pondelka 10. mája 2021 nachádza okres Žilina v tzv. I. stupni varovania (ružová farba), čo znamená, že od daného dátumu prechádzajú všetky ročníky našej školy na prezenčné vyučovanie.

Keďže som 10. mája 2021 udelil žiakom voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok do 1. ročníka, všetky ročníky začnú prezenčnú formu vzdelávania od utorka 11. mája 2021 podľa schváleného rozvrhu.

AKO BUDE VYZERAŤ VYUČOVANIE?

Vychádzajúc z usmernení MŠVVaŠ SR bude 1. týždeň pre žiakov tzv. adaptačný, čo znamená, že:

 1. Bude prispôsobený rozvrh hodín a vyučovanie sa bude končiť spravidla 5 vyučovacou hodinou o 12.30 hod.
 2. Prvý týždeň budú mať žiaci zvýšený počet hodín s triednym učiteľom a zameranie hodín bude aj na aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce.
 3. Prvý týždeň nebudú žiaci skúšaní a hodnotení.
 4. Počas vyučovania sa bude vo vyššej miere využívať exteriér školy.
 5. Obedy v školskej jedálni budú vydávané na základe objednania stravy cez školský informačný systém Edupage deň vopred v sekcii „Jedálny lístok“ (všetci žiaci sú momentálne zo stravy odhlásení).

AKO TO JE S DOCHÁDZKOU?

Žiaci a ich zákonní zástupcovia ospravedlňujú prípadnú absenciu podľa školského poriadku. Rodič môže ospravedlniť dieťa zo zdravotných dôvodov aj bez potvrdenia lekára až na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Viac nájdete v školskom poriadku na odkaze https://oata.sk/dokumenty/skolsky-poriadok/

AKÉ SÚ OPATRENIA PROTI OCHORENIU COVID-19?

Keďže sa okres Žilina momentálne nachádza v I. stupni varovania (ružová farba) podľa regionálneho školského COVID automatu (https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/) , platia pre našu školu nasledujúce pravidlá:

 1. Žiaci a ich zákonní zástupcovia nemusia predkladať negatívny test na ochorenie COVID-19.
 2. Pred nástupom do školy zákonný zástupca (alebo plnoletý žiak) predkladá prostredníctvom školského informačného systému Edupage tzv. Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájde v sekcii „Žiadosti/Vyhlásenia“. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako tri dni (vrátane sviatkov a víkendov) predkladá zákonný zástupca (alebo plnoletý žiak) tento dokument opakovane.
 3. Žiaci majú počas vyučovania prekryté horné dýchacie cesty. Momentálne to podľa vyhlášky ÚVZ č. 175/2021 nemusí byť respirátor, ale pokiaľ to situácia dovoľuje, respirátory kvôli vyššej bezpečnosti odporúčame.
 4. Akékoľvek podozrenie na ochorenie COVID-19 (určené ošetrujúcim lekárom alebo miestnym RÚVZ) je potrebné okamžite oznámiť škole, ktorá následne postupuje podľa tzv. manuálu COVID školský semafor (viac na https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-30-4-2021/)

KDE NÁJDEM PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE?

Viac podrobnejších informácií nájdete na stránkach MŠVVaŠ a to najmä v sekciách:

 1. Návrat do škôl s účinnosťou od 10. 5. 2021 https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-10-5-2021/
 2. Mapa COVID školského automatu (nové dáta pre nasledujúci týždeň sú k dispozícii spravidla v stredu) https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/
 3. COVID školský semafor pre stredné školy (postup pri výskyte ochorenia v školách a školských zariadeniach) https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-30-4-2021/
 4. Informačný portál ministerstva školstva https://ucimenadialku.sk/

Verím, že sa nám príchod do školy podarí zvládnuť bez väčších ťažkostí, ale pokiaľ by ste mali návrhy, otázky, rady alebo pripomienky, kontaktujte ma na +421910842681 alebo na riaditel@oata.sk.

S pozdravom Juraj Gregor, riaditeľ školy