Scroll Top

Obnovenie prezenčného vyučovania pre 4. ročník

Vážení rodičia, milí žiaci a kolegovia,

na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR a po prerokovaní so zriaďovateľom školy vám oznamujem, že v Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline bude obnovená prezenčná výučba pre 4. ročník od pondelka 8. februára 2021 a tiež, že všetky ostatné ročníky pokračujú v dištančnej forme vyučovania.

Podmienkou nástupu na prezenčné vyučovanie pre plnoletých žiakov je potvrdenie o negatívnom výsledku z antigénového alebo PCR testu na ochorenie Covid-19, nie staršieho ako 7 dní a podpísané dokumenty “Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov” a “Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase”. Všetky dokumenty a ďalšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

Chcem vás tiež upozorniť, že z dôvodu nedostatočnej časovej rezervy škola nemôže zabezpečiť testovanie vlastnými silami, a zamestnanci a žiaci majú absolvovať testovanie v najbližších dostupných mobilných odberových miestach (MOM).

Pri prezenčnej forme vzdelávania sa škola riadi podľa:

  • manuálu “Návrat do škôl 2021” odkaz na https://www.minedu.sk/data/att/18599.pdf ,
  • „Covid – školského semaforu“,
  • platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,
  • celoštátneho COVID automatu,
  • miestneho príslušného RÚVZ,
  • školského poriadku.

Pravidlá pre žiakov, ktorí na prezenčnú formu nenastúpia sú taktiež uvedené v dokumente “Návrat do škôl 2021” odkaz na https://www.minedu.sk/data/att/18599.pdf .

Prosím vás všetkých, ktorých sa prezenčné vyučovanie týka o dôsledné dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických opatrení. Teším sa na osobné stretnutie!

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma kontaktujte telefonicky na 0910842681 alebo na e-mailovej adrese riaditel@oata.sk.

Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy