Scroll Top

Projekt Zjednotená spoločnosť vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia

Dňa 29. 10. 2020 získala naša škola Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského finančnú podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia v grantovom programe Projekty zamestnancov. Nadácia podporila náš projekt s názvom: Zjednotená spoločnosť v sume 1000 €. Informáciu o podpore našej školy zdieľala spoločnosť na svojej internetovej stránke

V rámci projektu zrealizujú vybraní žiaci našej školy sériu interaktívnych a zaujímavých workshopov pre detí z Centier pre rodiny a deti a pre deti zo Spojenej školy internátne. Udržateľnosť projektu bude zabezpečená aj krátkou publikáciou, ktorá bude zameraná na podporu podnikania, rozbehu vlastného nápadu, finančnej a čitateľskej gramotnosti. Projektom poukážeme na zmysel a rozvoj podnikateľskej a finančnej gramotnosti u detí, ktorým finančné možnosti nedovolia sa vzdelávať v uvedenej oblasti, prípadne a boja. Projektom podporíme aj možnosti inkluzívneho vzdelávania a možnosti ich efektívnejšej uplatniteľnosti na trhu práce. V jednotlivých podujatiach budeme zapájať dobrovoľníkov.

ĎAKUJEME Nadácii Volkswagen Slovakia, že podporila náš projekt, ktorý pomôže mnohým mladým ľuďom patriacim do kategórie sociálne znevýhodnenej skupiny v posilňovaní istoty pri ich životných rozhodnutiach.

Takto naši študenti pripravovali vzdelávacie materiály na vzdelávacie workshopy.

Pracovné listy sú pripravené, už teraz sa tešíme na ich využitie v praxi.