Scroll Top

Prijímacie konanie na šk. rok 2018 / 2019

Riaditeľ Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina (ďalej OATA) v súlade s § 65 ods. 1 – 5 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje: 

prijímacie konanie

na štvorročné denné štúdium ukončované maturitnou skúškou v študijnom odbore

6317 M 00 – obchodná akadémia

Kritériá  prijatia

 1. Prijatie bez prijímacích skúšok

Prijatí bez PS budú tí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli úspešnosť najmenej  90% pre každý predmet.

O prijatí uchádzačov bez prijímacej skúšky rozhodne riaditeľ školy do 2. mája 2018. Zápis týchto uchádzačov sa uskutoční v termíne určenom riaditeľom školy, ktorý bude uvedený v rozhodnutí o prijatí.

 1. Prijatie na základe prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky sa budú konať písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Obsah a rozsah skúšok zodpovedá vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu v ZŠ.

Pri hodnotení sa bude v bodovom systéme zohľadňovať:

 1. Priemerný prospech zo ZŠ –     maximálne 40 % bodov
 2. Testovanie 9       –     maximálne 30 % bodov
 3. Prijímacia skúška –     maximálne 30 % bodov

A)     Priemerný prospech zo ZŠ       – maximálny počet bodov: 80 b

priemer body
1,00 – 1,09 80 b
1,10 – 1,19 75 b
1,20 – 1,29 70 b
1,30 – 1,39 65 b
1,40 – 1,49 60 b
1,50 – 1,59 55 b
1,60 – 1,69 50 b
1,70 – 1,79 45 b
1,80 – 1,89 40 b
1,90 – 1,99 35 b
2,00  – 2,09 30 b
2,10 – 2,19 25 b
2,20 – 2,29 20 b
2,30 – 2,39 15 b
2,40 – 2,49 10 b
2,50 – 2,59 8 b
2,60 – 2,69 6 b
2,70 – 2,74 4 b
2,75 – 2,79 2 b
2,80 – 2,90 1 b

Zohľadňuje sa koncoročný prospech z 8. ročníka a polročný z 9. ročníka. Do priemeru sa nezapočítavajú známky z výchovných predmetov a informatiky.

B, Výsledky Testovania 9 s bodovým hodnotením za každý predmet (MAT- 30 b, SJL – 30 b) maximálny počet bodov spolu – 60 b

úspešnosť body
100 – 96 % 30 b
95 – 91 % 28 b
90 – 86 % 26 b
85 – 81 % 24 b
80 – 76 % 22 b
75 – 71 % 20 b
70 – 66 % 18 b
65 – 61 % 16 b
60 – 56 % 14 b
55 – 51 % 12 b
50 – 46 % 10 b
45 – 41 % 9 b
40 – 36 % 8 b
35 – 31% 7 b
30 – 26 % 6 b
25 – 21 % 5 b
20 – 16 % 4 b
15 – 11 % 3 b
10 –  6 % 2 b
  5 –  1 % 1 b

C, Bodové hodnotenie písomných prijímacích skúšok – maximálny počet bodov 60 b

Slovenský jazyka a literatúra (30 bodov)
Matematika (30 bodov)

Kritériom úspešnosti vykonania písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry je dosiahnutie minimálne 20% (6 bodov z 30).

Kritériom úspešnosti vykonania písomnej prijímacej skúšky z matematiky je dosiahnutie 20% (6 bodov z 30).

Maximálne bodové hodnotenie predstavuje 200 bodov.

Pri rovnosti bodov bude zohľadnené:

 1. zdravotné znevýhodnenie uchádzača,
 2. úspešná účasť na olympiádach a súťažiach na krajskej úrovni zo slovenského jazyka, matematiky, cudzích jazykov a náboženstva,
 3. lepší výsledok v celoslovenskom Testovaní 9,
 4. vyšší počet dosiahnutých bodov z písomných testov na prijímacích skúškach,
 5. lepšie známky z profilových predmetov (SJL, MAT) na vysvedčení.

Záverečné ustanovenia

 1. Prihlášky na štúdium sa podávajú v zmysle § 63 ods. 2 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 10. apríla 2018 riaditeľovi základnej školy, ktorý ich do 20. apríla 2018 odošle na OATA.
 2. Prijímacia skúška sa v súlade s § 66 ods. 6 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude konať v sídle školy na ulici Vysokoškolákov 13 v Žiline v nasledujúcich termínoch:
 3. termín: pondelok 14. mája 2018
 4. termín: štvrtok 17. mája 2018

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 18. mája 2018 na webovom sídle školy oata.sk a súčasne na nástenke pred vchodom školy. Zákonný zástupca uchádzača si tiež môže výsledky overiť osobne na sekretariáte školy v pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod., prípadne telefonicky prostredníctvom rodného čísla uchádzača.

 1. Zápis do 1. ročníka na šk. rok 2018/2019. Zákonný zástupca uchádzača prinesie so sebou zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola. Bez zápisného lístka nemôže byť uchádzač zapísaný. Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium v SŠ, je neplatné.
 2. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý nebol prijatý na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Žiadosť sa podáva u riaditeľa Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina.
 3. Prihláška na štúdium je súčasťou pedagogickej dokumentácie školy.
 4. V školskom roku 2018/2019 Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13,
  010 08 Žilina, po prerokovaní so zriaďovateľom a na základe určenia počtu žiakov a tried zo strany Žilinského samosprávneho kraja, prijme do 1. ročníka študijného odboru obchodná akadémia maximálne 31 žiakov (1 trieda).
 5. Podmienkou pre prijatie na štúdium je súhlas zákonných zástupcov uchádzačov s katolíckou výchovou a rešpektovanie tejto výchovnej línie zo strany žiaka.
 6. Požadované doklady: Vyplnená prihláška na štúdium s potvrdením od všeobecného lekára o schopnosti žiaka študovať zvolený študijný odbor – obchodná akadémia.
 7. Prihlášky v písomnej forme s priloženými požadovanými dokumentmi sa prijímajú a posudzujú prijímacou komisiou na adrese Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina do 20. apríla 2018.
 8. Výsledky budú zverejnené na webovom sídle školy sk najneskôr 18. mája 2018.
 9. Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční a 24. mája 2018 v čase od 8.00 do 15.30 hod. na sekretariáte školy.
 10. Ak sa uchádzač v určenom termíne na štúdium nezapíše, resp. zruší zápis, rozhodnutie o prijatí je neplatné. Na voľné miesto sa prijme v poradí ďalší uchádzač o štúdium.

Poznámka: Pre rýchlu komunikáciu prosíme do prihlášky uviesť telefónne číslo, resp. e-mail na zákonného zástupcu žiaka.

Žilina  31. 01. 2018

Mgr. Juraj Gregor
riaditeľ školy